Tìm kiếm
Liên kết website
10 Tin mới nhất:
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 
30/07/2013 13:40 
 

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Mục 4 Chương II Luật phòng, chống tham nhũng, bao gồm việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai Bản kê khai; giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

            Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là Người có nghĩa vụ kê khai) được quy định tại Điều 7 Nghị định này; cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc kê khai, công khai, giải trình, xác minh tài sản, thu nhập, xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

            Tài sản, thu nhập phải kê khai:

            - Các loại nhà, công trình xây dựng.

            - Các quyền sử dụng đất.

            - Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

            - Tài sản ở nước ngoài.

            - Ô tô, mô tô, xe máy, tàu, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

            - Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

            - Các khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

            - Tổng thu nhập trong năm.

            Về trình tự, thủ tục kê khai:

            - Hàng năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 11, đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ lập danh sách Người có nghĩa vụ kê khai trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt; gửi mẫu Bản kê khai, hướng dẫn và yêu cầu Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

            - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai, việc kê khai phải được hoàn thành và nộp về cho đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ.

            - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Bản kê khai, đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai; trường hợp Bản kê khai chưa đúng quy định (theo mẫu) thì yêu cầu kê khai lại, thời hạn kê khai lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ lưu bản chính hoặc bản sao theo thẩm quyền, gửi 01 bản sao đến cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi sẽ công khai Bản kê khai để thực hiện việc công khai theo quy định.

            - Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hằng năm.

            Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc kê khai, công khai, quản lý Bản kê khai:

            - Tổ chức, chỉ đạo việc kê khai, công khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định này.

            - Chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định về kê khai, công khai Bản kê khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý theo quy định của pháp luật.

            - Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng, khai thác Bản kê khai theo quy định.

            Ban hành kèm theo Nghị định là danh mục người phải kê khai tài sản, thu nhập. Theo đó, đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập chủ yếu trong Ngành Giao thông Vận tải là người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc sau:

            - Quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị.

            - Làm công tác tổ chức cán bộ.

            - Giám định kỹ thuật, quản lý các công trình giao thông.

            - Đăng kiểm các loại phương tiện giao thông.

            - Sát hạch, cấp phép cho người điều khiển phương tiện giao thông.

            - Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng.

            Ngoài các nội dung chính nêu trên Nghị định còn quy định quản lý, sử dụng Bản kê khai; thủ tục khai thác, sử dụng Bản kê khai; phạm vi công khai Bản kê khai tại cuộc họp; hình thức, thời điểm công khai Bản kê khai, . . .

            Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2013 và thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 về minh bạch tài sản, thu nhập.

(Xem nội dung chi tiết Nghi định)./.

                                                                                                                                         Minh Trí
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn