Liên kết WebSite
Thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2011 của Sở Công Thương Long An 
09/06/2011 15:14 
 

Qua 6 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2011 của UBND tỉnh Long An, Sở Công Thương đã thực hiện được một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC: Giám đốc Sở chỉ đạo bộ phận Văn phòng triển khai công văn số 4506/UBND-CCTTHC ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Triển khai cho các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc: Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2011, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thuộc lĩnh vực ngành công thương; công văn số 1243/UBND-KSTTHC ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Triển khai cho Phòng Kinh tế-Hạ tầng các huyện và Phòng Kinh tế TP Tân An thực hiện Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

 Giải tán Tổ rà soát thủ tục hành chính; thành lập Tổ Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh (QĐ số 94/QĐ-SCT ngày 23/5/2011 của Sở Công Thương).

Về cải cách thể chế hành chính: Đăng ký thực hiện 04 văn bản đưa vào chương trình xây dựng văn bản QPPL của tỉnh năm 2011 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 31/12/2010); lập thủ tục đăng ký bổ sung 01 văn bản vào chương trình xây dựng văn bản QPPL của tỉnh: “Quyết định ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận ĐKKD và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng” giữa Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và Cục thuế tỉnh (dự kiến ban hành trong quí IV/2011).

Đến thời điểm hiện nay, Sở Công Thương đã dự thảo xong 3/4 văn bản QPPL, đang gửi các ngành góp ý, gồm: (1) Quyết định ban hành chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhất là những mặt hàng thiết yếu và xuất khẩu; chính sách khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường (thuộc Đề án Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, nhất là những mặt hàng thiết yếu và hàng xuất khẩu; khuyến khích áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường);(2) Quyết định ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp dựa trên công nghệ cao (thuộc Đề án Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cơ chế chính sách thu hút các ngành CN dựa trên công nghệ cao đến năm 2015, định hướng đến năm 2020); (3) Quyết định ban hành quy chế xét công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống. Riêng“Quyết định ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Long An” đang xây dựng dự thảo.

Rà soát chính sách khuyến khích xuất khẩu, lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu để kiến nghị Bộ Công Thương và Chính phủ điều chỉnh bổ sung một số quy định của Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia góp ý danh mục hàng hóa đề nghị Campuchia dành ưu đãi cho Việt Nam giai đoạn 2012 – 2013. Ban hành các văn bản: Kế hoạch số 860/KH-SCT ngày 28/4/ 2011 về thực hiện công tác CCHC năm 2011; Kế hoạch số 493/KH-SCT ngày 18/3/2011 thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BCT ngày 04/3/2011 của Bộ Công Thương và Chương trình hành động số 682/CTr-UBND ngày 11/3/2011 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội;

            Xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Long An năm 2011 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 08/4/2011); Đề án QH phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020 (đã thông qua bước 1, dự kiến thông qua bước 2 tại UBND tỉnh vào cuối tháng 6/2011); Đề án QH phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020 (đang lấy ý kiến đóng góp của các sở ngành); Đề án: QH phát triển CN-TTCN tỉnh Long An giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 và đề án QH phát triển CN hỗ trợ tỉnh Long An giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 (đang trong giai đoạn tổng hợp ý kiến góip ý của các sở ngành, trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương).

            Về cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục rà soát Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo tinh thần Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương, đề nghị Phòng kiểm soát thủ tục hành chính cho sửa đổi, bổ sung 13 thủ tục hành chính phù hợp với quy định hiện hành (bổ sung mới: 02; loại bỏ: 01; sửa đổi: 09).

            Về cải cách tổ chức bộ máy: Thực hiện xong công tác quy hoạch năm 2011 đối với cán bộ lãnh đạo Sở (04), cán bộ Trưởng phó phòng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (trong đó: Sở 24; Chi cục QLTT 09; Trung tâm XTTM 03; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN 14); ban hành tiêu chuẩn và quy trình quy hoạch cán bộ (QĐ số 97/QĐ-SCT ngày 02/6/2011). Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở và đơn vị trực thuộc: Thông báo phân công lại nhiệm vụ của BGĐ Sở (CV số 724/TB-SCT ngày 15/4/2011) và Ban lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (CV số 188/CCQLTT-TB ngày 27/4/2011). Đề xuất UBND tỉnh Quyết định 01 Phó Giám đốc Sở thôi kiêm nhiệm vụ Chi cục trưởng Chi cục QLTT. Thành lập Ban điều hành cung ứng điện năm 2011; quyết định cho 01 Phó TP của Sở được nghỉ việc theo nguyện vọng từ ngày 01/6/2011; lập thủ tục cho 01 chuyên viên chính  nghỉ việc theo nguyện vọng. Bổ nhiệm các chức danh: Chi cục trưởng Chi cục QLTT; Kế toán trưởng Chi cục QLTT; Trưởng phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương; Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN; 01 Đội trưởng và 01 Đội phó QLTT. Cử 10 nhân viên hợp đồng thi tuyển công chức (Sở: 03, Chi cục QLTT:07); tuyển dụng 01 NV kiểm soát thị trường; 03 công chức thi nâng ngạch; hợp đồng 01 nhân viên nghiệp vụ bố trí công tác tại phòng Quản lý Năng lượng; bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cho 02 viên chức; chuyển loại 03 công chức. Chi cục QLTT thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 14 CBCC theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; điều động 07 CBCC theo yêu cầu công tác; đề xuất bổ sung biên chế. Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo Thông tư liên tịch số 16/2011/TTLT-BCT-BNV ngày 05/4/2011 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ.

            Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC: Tổ chức nhận xét đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở và đánh giá chất lượng CBCC,VC năm 2010; thông báo kết quả nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ  năm 2010 cho 23 CBCC,VC Trưởng, phó phòng và tương đương. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011 và giai đoạn 2011-2015 đảm bảo chuẩn hóa năng lực chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp hóa. Từ đầu năm đến nay đã cử 23 CBCC,VC đi học các lớp theo kế hoạch đào tạo đuợc duyệt, gồm: Thạc sĩ: 01;  Đại học chuyên môn: 06; Đại học Thanh tra văn bằng 2: 01; Cao cấp chính trị: 02; Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên: 06.

            Về cải cách tài chính công: Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc (Chi cục Quản lý thị trường) tiếp tục triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về  sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ: Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công năm 2011 (Quyết định số 72/QĐ-SCT ngày 13/4/2011); xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 09 tháng còn lại năm 2011 theo chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của UBND tỉnh (số 859/KH-SCT ngày 28/4/2011). Triển khai cho các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 và hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc tạm dừng trang bị mới xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng và mua sắm xe ô tô có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc (công văn số 687/SCT-KHTC ngày 13/4/2011). Trong 6 tháng đầu năm 2011, Sở Công Thương thực hiện tiết kiệm được 75.772.000 đồng từ khoản: khoán xăng và văn phòng phẩm cho CBCC. Quyết định giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại năm 2011 cho 03 đơn vị trực thuộc (Chi cục QLTT, Trung tâm XTTM, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN;  giao quyền tự chủ biên chế, tài chính cho 02 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm XTTM và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN); giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2011 (2 đợt) và thẩm định các đề án khuyến công hỗ trợ từ ngân sách địa phương năm 2011 cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN; thẩm định giảm các khoản hỗ trợ xúc tiến thương mại theo hướng tiết kiệm từ 2,6 tỷ đồng còn 2,2 tỷ đồng cho Trung tâm XTTM.

Hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN) tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ: Rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ có liên quan đến chi ngân sách để điều chỉnh, bổ sung Qui chế cho phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng kế hoạch tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại của năm 2011; thực hiện điều chỉnh giảm 15% kinh phí tổ chức các hoạt động XTTM của tỉnh theo Kế hoạch XTTM năm 2011 (đã được UBND phê duyệt tại Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 25/4/2011).

Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan và đơn vị trực thuộc thông qua hệ thống thư điện tử; tin học hóa trong cung cấp, trao đổi, thu thập thông tin, báo cáo, hạn chế in văn bản, góp ý dự thảo văn bản thực hiện qua hộp thư điện tử, góp phần tiết giảm được nhiều thời gian, kinh phí, văn bản giấy tờ hành chính theo Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND tỉnh. Thành lập Ban quản lý và biên tập Website của Sở; tiếp tục quản lý, hoàn thiện và cải tiến chất lượng bài viết trên trang thông tin điện tử; xây dựng và ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của giai đoạn 2011-2015. Thành lập Tổ chuyên trách về thương mại điện tử; triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Long An năm 2011. Chuẩn bị các nội dung cần thiết để thiết kế thu nhỏ lại lô gô Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh www.tradelongan.com.vn và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; liên kết Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh với trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng ĐBSCL để giới thiệu, quảng bá thông tin doanh nghiệp, thông tin sản phẩm, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Long An.

Tiếp tục duy trì thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào giải quyết 10 loại công việc của Sở đã đăng ký áp dụng. Riêng  2 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN không đăng ký thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. Chỉ đạo đơn vị Chi cục QLTT chuẩn bị các bước để triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị vào năm 2013 theo Kế hoạch của UBND tỉnh tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 31/5/2011.

Về cơ sở vật chất: Chi cục QLTT đề xuất UBND tỉnh cho nâng cấp, xây mới trụ Sở làm việc, kinh phí dự kiến khoảng 06 tỷ đồng và trang bị 01 ô tô cho Đoàn kiểm tra liên ngành 127 tỉnh (dự kiến 900 triệu) .

            Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa” trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết công việc theo quy định tại Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm 2011, bộ phận một cửa tiếp nhận được 455 hồ sơ các loại, đã giải quyết 440 hồ sơ, còn 15 hồ sơ mới tiếp nhận chưa đến hạn trả kết quả, không có hồ sơ trễ hẹn. Giao nhiệm vụ Phòng Quản lý Thương mại chủ trì soạn thảo Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận ĐKKD và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, dự kiến ban hành trong quí IV/2011./.

Yến Chi

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng