Liên kết WebSite
Thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2014, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về định hướng cũng như chính sách phát triển thương mại điện tử thời gian tới
Góp ý Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của Sở Công Thương
Triển khai Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Long An năm 2013.
Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng