Liên kết WebSite
Thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu 
23/08/2012 15:27 
 

          Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2012 về việc Thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu.

          Theo đó, thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu; thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 8 năm 2012 đến hết năm 2013. Số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá được để lại 100% phục vụ công tác của các lực lượng chống buôn lậu.

          Hoạt động tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu phải thực hiện qua cửa khẩu quốc tế; không tái xuất bằng đường bộ và không tái xuất sang các nước có chung đường biên giới.

Trường hợp quá cảnh qua các nước có chung đường biên giới thực hiện theo Hiệp định quá cảnh hàng hóa đã ký với các nước.

          Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương:

          1. Chỉ định doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu và hướng dẫn thủ tục tái xuất trong tháng 8 năm 2012.

          2. Theo dõi doanh nghiệp đã được chỉ định thực hiện tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu và dừng hoạt động tái xuất khi doanh nghiệp thực hiện trái các quy định tại Quyết định này.

          3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, theo dõi thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu phát hiện kịp thời xử lý theo quy định pháp luật các sai phạm và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện.

          4. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá đối với việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

          Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính:

          1. Trong tháng 8 năm 2012 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu để phục vụ công tác của các lực lượng chống buôn lậu. Trong thời gian chưa có hướng dẫn, số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu được nộp vào tài khoản tạm giữa tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

          2. Hướng dẫn các Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chống buôn lậu tại địa phương xác định giá bán thuốc lá nhập lậu tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất; quản lý việc sử dụng số tiền thu được theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

          Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu ở địa phương kiểm tra, tổ chức thực hiện việc thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thái Chuyên

 

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng