Liên kết WebSite
Thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát lúa, gạo 
26/03/2013 6:51 
 

            Theo Công văn số 2330/BCT-XNK ngày 20 tháng 3 năm 2013 về việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát lúa, gạo; Bộ Công Thương thông báo Thông tư số 12/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa lúa (ký hiệu QCVN 01 – 133:2013/BNNPTNT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở xay, xát lúa, gạo (ký hiệu QCVN 01 – 134:2013/BNNPTNT) – Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2013.

          Đây là văn bản quan trọng hướng dẫn về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, góp phần nâng cao chất lượng lúa gạo hàng hóa. Do vậy, Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo thực hiện các nội dung sau:

          a) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt trong nội bộ doanh nghiệp về các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát lúa, gạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BNNPTNT nêu trên.

          b) Tiến hành rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng các quy định, yêu cầu trong các Quy chuẩn này và xây dựng kế hoạch cụ thể để bổ sung, hoàn thiện những hạng mục chưa đáp ứng được theo các Quy chuẩn này, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 5 năm 2013 (số fax: 04. 38 264 696 – email: phongxkgao@moit.gov.vn).

          Bộ Công Thương cũng yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

          - Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Quy chuẩn này trong cán bộ, công chức có liên quan của sở để chuẩn bị triển khai áp dụng trong việc kiểm tra, xác nhận kho chứa, cơ sở xay, xát lúa, gạo theo quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 12/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

          - Tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để các thương nhân kinh doanh lúa gạo trên địa bàn (nhất là các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, các thương nhân cung cấp lúa gạo nguyên liệu cho thương nhân xuất khẩu, các thương nhân có định hướng tham gia xuất khẩu gạo) biết và có định hướng đầu tư, hoàn thiện cho phù hợp, đáp ứng các Quy chuẩn này.

          Bộ Công Thương đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam đăng tải công khai các Quy chuẩn này trên Trang Thông tin điện tử của Hiệp hội và thông báo để các thương nhân kinh doanh lúa gạo là hội viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam biết để triển khai thực hiện./.

Thái Chuyên

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng