Liên kết WebSite
Quyết định thành lập Hội đồng nâng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở Công Thương 
30/03/2009 15:40 
 

UBND TỈNH LONG AN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
SỞ CÔNG THƯƠNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        -------------                             ------------------------------------------

   Số: 139/QĐ-SCT               Tân An,  ngày 30  tháng 9 năm 2008

 

 QUYẾT ĐỊNH

    V/v thành lập Hội đồng nâng lương,Thi đua khen thưởng

     của Sở Công Thương

     ----


          GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG LONG AN

  

    Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Long An v/v hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công Thương;

     Căn cứ  Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/9/2008 v/v ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy và CBCC-VC trên địa bàn tỉnh Long An;

     Căn cứ công văn số 359/TĐKT ngày 15/9/2006 của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh (nay Sở Nội vụ) v/v hướng dẫn thành lập Hội đồng và xây dựng quy chế làm việc của HĐTĐKT các cấp; và công văn số 996/SNV-TCCC ngày 07/9/2006 của Sở Nội vụ v/v Hướng dẫn nâng bậc lương đối với CBCC-VC;

     Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Công Thương,

 

                                     QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1
. Nay thành lập Hội đồng nâng lương, thi đua khen thưởng  của Sở Công Thương gồm các ông bà có tên sau :

              1. Ô. Nguyễn Minh Hạ, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy        - Chủ tịch

              2. Bà.Võ Thị Trong, Phó VP kiêm Chủ tịch CĐCS         - Phó CT

        3. Ô.Nguyễn Văn Minh, PGĐ, Chi cục trưởng CCQLTT - Thành viên

        4. Ô.Dương Văn Hoàng Hoanh, PGĐ                           - Thành viên

        5. Bà.Lê Thị Thu Nga, Chánh Văn phòng                      - Thành viên


Điều 2.
Hội đồng có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc và thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định chung.


Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định thành lập Hội đồng nâng lương, thi đua khen thưởng của Sở Công nghiệp và Sở TM-DL (cũ) trước đây./.

                                                                            

                                                                    KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                                           P. GIÁM ĐỐC

                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                      Nguyễn Xuân Hồng
     Nơi nhận:
 
  
- Như điều 3;                                                                                       

    - Lưu: VT,VP.

 

 

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng