Liên kết WebSite
Quy che su dung dien tai So Cong Thuong 
25/03/2010 10:48 
 

UBND TỈNH LONG AN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ CÔNG THƯƠNG                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

Số 94/QĐ-SCT                                  Tp.Tân An, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế sử dụng điện

 _______

                        

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

 

            Căn cứ Nghị định số 102/2003/NĐ-CP, ngày 03 tháng 09 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

 

Căn cứ chỉ thị số 19/2005/CT-TTg, ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện;

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009 của Bộ Tài chính-Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

 

Căn cứ Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND, ngày 31/01/2008 của UBND tỉnh Long An về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện;

 

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UB, ngày 10/09/2008 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Sở Công Thương;

 

Căn cứ công văn số 438/UBND-CN, ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

 

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý Điện năng,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng điện của Sở Công Thương Long An.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

                                                                                              

                                                                                                    GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                  Đã ký

- UBND tỉnh (báo cáo);

- BLĐ Sở;

- Như điều 3 (thực hiện);                                                         ĐẶNG VĂN LỚP

- Lưu: VT, QLĐN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-SCT,

ngày 23/03/2010 của Giám đốc Sở Công Thương)

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Tiết kiệm nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là vấn đề Quốc sách, phải thực hiện lâu dài trong suốt quá trình tiêu thụ điện, không phải chỉ thực hiện vào lúc thiếu điện. Để cho việc thực hiện tiết kiệm trong cơ quan, công sở có hiệu quả lâu dài và ổn định, các cơ quan, đơn vị cần có Quy chế sử dụng điện tiết kiệm.

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức (CBCC-VC) và người lao động của Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc (Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển Công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Chi cục Quản lý thị trường).

 

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

1. Xây dựng ý thức trách nhiệm của CBCC-VC trong Sở Công Thương sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

2. Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào cuộc sống.

 

Chương II

NÔỊ DUNG VÀ BIỆN PHÁP, QUY ĐỊNH

 

Điều 3. Nội dung

1. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý cuả mình phải thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện như tinh thần Nghị định số 102/2003/NĐ-CP, ngày 03 tháng 09 năm 2003 của Chính phủ; Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg, ngày 02 tháng 06 năm 2005 cuả Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND, ngày 31 tháng 01 năm 2008 cuả Chủ tịch UBND tỉnh; Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009 của Bộ Tài chính-Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 438/UBND-CN, ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quản lý và giám sát việc sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện tại các phòng, ban và đơn vị an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

 

Điều 4. Các biện pháp và quy định cụ thể

1. Các trang thiết bị điện trong các phòng ban khi không có người làm việc ở trong phòng đều phải cắt hết điện;

2. Các đèn bàn trên các bàn làm việc chỉ được bật khi đang làm việc (đọc công văn giấy tờ, đánh máy vi tính…);

3. Đèn hành lang và bảo vệ chỉ được:

a. Về mùa nắng: Bật vào lúc 18h 30 tắt vào 5h sáng;

b. Về mùa mưa: Bật vào 18h tắt 5h 30sáng.

            4. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm;

5. Chỉ sử dụng Điều hoà nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát (từ 250c trở lên); dùng Quạt thay thế Điều hoà nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng;

6. Máy vi tính chỉ được sử dụng cho công việc cơ quan, xong công việc phải cắt điện, không được dùng việc khác;

7. Máy photocoppy, máy in chỉ được sử dụng cho công việc của cơ quan, không được dùng cho công việc riêng cá nhân. Xong hết công việc phải cắt điện, không được để ngâm điện;

8. Máy tăng, giảm điện áp (Survolteur) dùng cho các thiết bị cần điện áp ổn định như máy tính (nếu có) phải cắt điện ra khỏi mạng điện áp khi lưới điện đã đủ và ổn định;

9. Cấm đun nấu bằng điện phục vụ mục đích riêng trong cơ quan;

10. Sử dụng máy bơm nước trong giờ thấp điểm;

11. Hạn chế việc in ấn, sao chụp những văn bản, tài liệu không cần thiết (tìm đọc trên mạng).

 

Điều 5. Công tác kiểm tra, báo cáo

1. Văn phòng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị điện theo các chế định thời gian quy định trong nội quy của cơ quan và thông báo trên bảng đen của cơ quan:

a. Hàng tuần về vi phạm chế độ và thời gian sử dụng các trang thiết bị điện của các phòng, ban (nếu có);

b. Bất thường hoặc định kỳ (3 tháng hoặc 6 tháng) tổ chức Đoàn kiểm tra toàn cơ quan để đánh giá, uốn nắn, phê bình và tổng kết cho việc thưởng, phạt thi đua về tiết kiệm điện (theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009 của Bộ Tài chính-Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập). Việc kiểm tra này phải lập văn bản, báo cáo lãnh đạo và thông báo cho toàn cơ quan biết.

2. Trưởng các phòng, ban, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện năng trong phòng ban, đơn vị mình quản lý (có phân công, cụ thể cán bộ phụ trách);

3. Hàng tháng, Văn phòng Sở có trách nhiệm thống kê chỉ số điện năng tiêu thụ tại Sở và tại các đơn vị trực thuộc làm cơ sở so sánh với tháng trước, báo cáo Giám đốc Sở. Vào ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính, do yêu câù công việc CBCC-VC phải vào cơ quan làm việc thì phải báo cáo Văn phòng Sở biết để đảm bảo chế độ trách nhiệm sau này. Tuyệt đối không đến cơ quan ngoài giờ để làm việc riêng

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Văn phòng Sở phối hợp với các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm triển khai cho toàn thể CBCC-VC trong cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện Quy chế này;

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả thực hiện Quy chế này.

 

Điều 7. Việc sửa đổi bổ sung

Quy chế này do Giám đốc Sở xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của Văn phòng từ các đề xuất, kiến nghị của các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc./.


                                                                                                        GIÁM ĐỐC
                                                                                                             Đã ký

 

                                                                                                    ĐẶNG VĂN LỚP

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng