Liên kết WebSite
Mục tiêu chất chất lượng năm 2013 của Sở Công Thương 
22/03/2013 13:38 
 

        Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của Sở Công Thương được Trung tâm chứng nhận phù hợp-Quacert tái đánh giá chứng nhận (lần hai) phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và được Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận tại Quyết định số 3151/QĐ-TĐC ngày 28/12/2012.

         Để đạt được một trong những mục tiêu đề ra của Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 là “Duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc, thủ tục hành chính”, Sở Công Thương đã xây dựng Mục tiêu chất lượng gồm các nội dung:

        1. Duy trì và nâng cao hiệu quả việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết các công việc đã đăng ký.

        2. Các TTHC được giải quyết đúng trình tự, đúng thời gian, công khai theo cơ chế một cửa.

        3. Văn bản hành chính của Sở ban hành đảm bảo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định hiện hành.

        4. Cán bộ, công chức của Sở luôn được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức danh công việc. 

       Sở Công Thương đề ra một số biện pháp thực hiện để đạt được các mục tiêu nêu trên như sau:
        - Lãnh đạo Sở đảm bảo cung cấp các nguồn lực cần thiết để duy trì và thường xuyên cải tiến nâng cao hiệu lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

        - Các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các quy định lỗi thời có liên quan đến quy định thủ tục hành chính; sửa đổi quy trình nội bộ luôn phù hợp.

        - Thực hiện việc gửi Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng một lần/năm nhằm đo lường sự thỏa mãn của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

        - Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ một lần trong năm; thực hiện hành động khắc phục sau đợt đánh giá (nếu có); tổ chức họp xem xét lãnh đạo định kỳ mỗi năm ít nhất một lần để duy trì và cải tiến HTQLCL đảm bảo luôn phù hợp.

        - Niêm yết, công khai hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử; thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ đúng quy trình; trả kết quả đúng hẹn. Trưởng các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở CBCC được phân công giải quyết công việc có liên quan đến thủ tục hành chính đảm bảo đúng tiến độ, đúng hẹn, chính xác.

        - Trưởng các phòng chuyên môn chủ trì soạn thảo văn bản phải ký‎ nháy vào cuối văn bản và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở về độ chính xác của văn bản trước khi trình ký. Tổ chức rà soát văn bản hành chính do Sở ban hành hai lần/năm; gửi báo cáo kết quả rà soát văn bản cho các phòng để khắc phục sửa chữa sai sót.

        - Việc cử CBCC đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phải đảm bảo đúng đối tượng theo Kế hoạch đào tạo năm 2013 đã được Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt.

        Với quyết tâm hoàn thành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013, lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng Mục tiêu chất lượng của phòng phù hợp với Mục tiêu chất lượng của cơ quan Sở./.
                                                                                                                    Yến Chi

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng