Liên kết WebSite
Luật thanh tra năm 2010 và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 
26/03/2012 8:43 
 

       Luật Thanh tra năm 2010 đã được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, gồm 7 chương, 78 điều, có hiệu lực từ 01/7/2011 và thay thế Luật thanh tra năm 2004 . Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân; xác định rõ vị trí pháp lý của các cơ quan thanh tra trong đó có thanh tra chuyên ngành gồm các nội dung: Quy định chung; hoạt động thanh tra; Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn;…Đặc biệt, về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra Nhà nước; cơ quan được giao thực hiện chức năng  thanh tra chuyên ngành được quy định tại Chương II gồm Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Bộ; Thanh tra tỉnh; Thanh tra Sở; Thanh tra huyện và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Song song đó, Thanh tra Chính phủ đã trình Chính phủ xem xét, ban hành hai Nghị định hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thanh tra và quy định cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm:

        1. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thanh tra, có hiệu lực từ ngày 15/11/2011 (thay thế Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp);

        2. Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 quy định về các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2012, gồm 6 Chương và 45 Điều. Nghị định được áp dụng đối với Thủ trưởng cơ quan quàn lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, thành viên Đoàn thanh tra chuyên ngành; đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

        Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 07/2012/NĐ-CP, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có liên quan đến Sở Công Thương là Chi cục Quản lý thị trường . Ngoài ra, Nghị định cũng quy định trách nhiệm xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành được quy định tại Điều 39; trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành tại Điều 40; Chế độ báo cáo về công tác thanh tra tại Điều 42.

        Thông tin chi tiết của Nghị định 07/2012/NĐ-CP tham khảo tại đây./.
                                                                                                  Nguyễn Hồng

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng