Liên kết WebSite
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 
15/03/2013 13:44 
 

        Chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 653/UBND-KSTTHC ngày 28/02/2013 về việc thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); căn cứ Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An được phê duyệt kèm theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2013 gồm các nội dung như sau: 

              

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

I. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

 

1. Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2013.

Tháng 3/2013

2. Cử 02 cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC của cơ quan Sở.

Tháng 01/2013

3. Cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC

Theo yêu cầu của UBND tỉnh

II. Cập nhật, công khai TTHC.

 

1. Cập nhật các TTHC được UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ theo văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC.

Tháng 01- 12/2013

 2. Công khai các TTHC đã được công bố trên chuyên mục cải cách hành chính Trang thông tin điện tử của Sở; niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại công văn số 2449/UBND-KSTT ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh.

Tháng 01- 12/2013

III. Rà soát quy định, TTHC

 

1. Thực thi kết quả rà soát quy định, TTHC năm 2012 theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh.

Tháng 01- 12/2013

2. Rà soát, lựa chọn các quy định, TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành, đề xuất danh mục rà soát quy định, TTHC để đưa vào Kế hoạch rà soát TTHC năm 2013.

Tháng 01/2013

3. Triển khai Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2013 của UBND tỉnh.

Tháng 3/2013

4. Tổ chức thực hiện Quyết định phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2013 của UBND tỉnh: Cử cán bộ, công chức tham gia đợt trưng tập khi có yêu cầu; thực hiện rà soát theo phương pháp, cách thức được tập huấn triển khai; báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát quy định, TTHC.

 

Tháng 01- 9/2013

5. Đánh giá tác động dự án dự thảo VBQPPL có quy định TTHC.

 

6. Đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ TTHC có trong dự án, dự thảo VBQPPL do cơ quan chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến của cơ quan thẩm định.

 

Tháng 01-12/2013

7. Tham gia thẩm định, cho ý kiến đối với dự thảo VBQPPL có quy định về TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo.

Tháng 01- 12/2013

V. Tiếp nhận, phân loại các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính (văn bản, điện thoại, email, hộp thư, phản ánh trực tiếp).

Tháng 01-12/2013

VI. Công tác truyền thông hỗ trợ kiểm soát TTHC

 

1. Tuyên truyền tác phẩm văn nghệ “Chung tay vì ngày mai” do VP.UBND tỉnh phối hợp với Hội LH Văn học Nghệ thuật tỉnh thực hiện.

Tháng 01- 12/2013

 2. Nâng cao chất lượng chuyên mục cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử; tuyên truyền và liên kết Trang tin điện tử cải cách TTHC của tỉnh có nội dung liên quan đến cải cách TTHC.

Tháng 01- 12/2013

VII. Chế độ thông tin, báo cáo

 

1. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả kiểm soát và giải quyết TTHC.

Tháng 3, 6, 9, 12/2013

 2. Duy trì thường xuyên mối quan hệ công tác giữa Phòng Kiểm soát TTHC tỉnh với cán bộ, công chức được cử làm đầu mối kiểm soát TTHC của cơ quan.

Tháng 01- 12/2013

                                                                                                      
                                                                                                                                                  Yến Chi

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng