Liên kết WebSite
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 
28/03/2011 6:56 
 

            Nhằm mục đích giúp cho đảng viên và CBCCVC nhận thức sâu sắc, nắm vững nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, tạo ra sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động, nêu cao ý thức tuân thủ chấp hành các quy định pháp luật, ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành công thương tỉnh và góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2011;

            Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2011 như sau:

Quý I:

          - Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan cấp tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ IX; thông tin nhanh về kết quả của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tuyên truyền về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

          - Triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh Long An về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

          - Phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

          - Quán triệt Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09/3/2011 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Quý II.

          - Triển khai Chương trình hành động số 17-CTr/ĐUCS ngày 16/02/2011 của Đảng ủy cơ sở Sở Công Thương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan cấp tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

          - Quán triệt về ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          - Triển khai Luật Trọng tài thương mại; Luật Thi hành án dân sự, Luật Ngân hàng nhà nước; Luật các tổ chức tín dụng; Luật Nuôi con nuôi; Luật An toàn thực phẩm.

Quý III.

          - Tuyên truyền về các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành công thương năm 2011.

          - Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình phổ biến pháp luật của tỉnh trong Quý III/2011; phổ biến các văn bản có liên quan đến Kế hoạch thực hiện chiến lược về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

          - Quán triệt Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 22/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Quý IV.

          - Triển khai các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

          - Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan được Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn triển khai trong Quý IV/2011./.

                                                                                    Thái Chuyên

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng