Liên kết WebSite
Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký 
16/04/2012 7:07 
 

            Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

            Mục tiêu của đề án là nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước sau đăng ký thành lập; tăng cường việc tuân thủ pháp luật và giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

          Nguyên tắc đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là: (1) Bảo đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với pháp luật trong nước và thông lệ quốc tế. (2) Thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp bằng pháp luật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Nhà nước. (3) Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải được phân định rõ ràng gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan quản lý nhà nước cụ thể. Các cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp theo từng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, nghề chịu sự quản lý của nhiều cơ quan nhà nước, mỗi cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực chuyên ngành tương ứng. (4) Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cần gắn với hoạt động giám sát doanh nghiệp của các chủ thể khác, khuyến khích, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong nội bộ doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát của chủ nợ, bạn hàng; của các hiệp hội; của xã hội và cộng đồng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

          Nội dung của Đề án đưa ra các giải pháp chủ yếu bao gồm:

          a) Nhóm giải pháp đổi mới mô hình giám sát doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo hướng phát huy vai trò của xã hội và của các chủ thể khác nhằm hỗ trợ Nhà nước trong quản lý, giám sát doanh nghiệp.

          b) Nhóm giải pháp đổi mới công tác xây dựng pháp luật doanh nghiệp: Hoàn thiện hệ thống khung pháp luật chung về doanh nghiệp theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường; Xây dựng cơ chế ban hành, kiểm soát các quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Hoàn thiện quy định về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

          c) Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập:

          - Ban hành quy chế phối hợp cụ thể giữa các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật và không chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

          - Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác đăng ký doanh nghiệp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tập trung hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tiến tới kết nối trực tuyến và chia sẻ dữ liệu pháp lý về doanh nghiệp từ Cơ sở dữ liệu này cho các cơ quan quản lý nhà nước khác; công bố rộng rãi và công khai các thông tin về đăng ký doanh nghiệp để mọi doanh nghiệp, người dân có thể tiếp cận được.

          - Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức của hệ thống các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp tại các cấp, các ngành, để vừa bảo đảm chất lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát và vừa hạn chế được các hiện tượng phân biệt đối xử, sách nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp.

          - Tổ chức các lớp đào tạo để bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn của các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở các cấp.

          Đề án nêu rõ nội dung trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

          a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên phạm vi địa phương.

          b) Báo cáo Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ những vấn đề phát sinh trong thực tế triển khai công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở địa phương để kịp thời ban hành chính sách, biện pháp khắc phục.

          c) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương trong việc ban hành cơ chế chính sách, pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

          d) Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; Xây dựng, triển khai các chương trình phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, người quản lý doanh nghiệp.

          đ) Tăng cường công tác đối thoại với người dân, trực tiếp ghi nhận, xử lý những ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp về những vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập hoặc kiến nghị lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời khắc phục, xử lý.

          Đề án cũng nêu rõ Chương trình công tác đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, trong đó quy định rõ những nội dung công việc cụ thể, cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện, hình thức văn bản và thời hạn hoàn thành./.

                                                                                     Thái Chuyên

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng