Liên kết WebSite
Chuyên đề năm 2014 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ 
11/02/2014 7:05 
 

            Để lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tại văn bản số 96-HD/BTGTW ngày 02 tháng 12 năm 2013, chuyên đề năm 2014, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào nền nếp, thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, các ngành, các cấp, trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã ban hành văn bản số 2135-CV/TU ngày 14 tháng 01 năm 2014 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

          1. Tổ chức học tập sâu, kỹ và quán triệt thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức tự giác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

          Nội dung học tập, quán triệt chuyên đề năm 2014 tập trung vào việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với chủ đề học tập xuyên suốt toàn khóa: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và đời sống sinh hoạt hàng ngày.

          Tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn (liên hệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

          2. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014. 

            Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch rèn luyện cá nhân phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn kết với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Kế hoạch thực hiện của tập thể, cá nhân cần xác định rõ nội dung học tập và biện pháp cụ thể làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

            Cần lựa chọn những vấn đề tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân để tập trung giải quyết, khắc phục dứt điểm. Chú ý tính liên tục, kế thừa các biện pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước đến nay.

          3. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cuối năm, tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác của tập thể, từng cá nhân trước chi bộ, cơ quan, đơn vị; xem đây là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân hàng năm.

          4. Các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2014; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; kịp thời phát hiện, giới thiệu nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Giao ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2014. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình và kết quả thực hiện./.

Thái Chuyên

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng