Liên kết WebSite
Hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác 
03/04/2012 10:17 
 

            Theo văn bản số 04-HD/ĐUK ngày 07/3/2012 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” năm 2012; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn như sau:

Mục đích, yêu cầu.

          Tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, học tập quyết tâm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Kết hợp chặt chẽ việc học tập với làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhấn mạnh và quan tâm việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể. Kết hợp nghiên cứu các chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân. Trong học tập, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo tấm gương của Bác, có báo cáo tổ đảng, chi bộ. Cuối năm, mỗi cá nhân tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước tổ đảng, chi bộ.

Nội dung học tập.

          Nội dung học tập và liên hệ bao gồm cả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc hàng ngày, trong quan hệ tiếp xúc cơ sở, nhân dân, xóm làng, đồng chí, đồng nghiệp….
            Đây là chuyên đề mang nội dung chính của chủ đề toàn khóa, được đặt ra và được thể hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của các chuyên đề trong những năm tiếp theo; là tiêu chí để tổng kết nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những nhiệm kỳ sau.

          Có thể nghiên cứu, thảo luận, liên hệ một số nội dung cụ thể sau:

            1. Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên và từng công chức, viên chức, người lao động; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ, phòng và chống tiêu cực trong sử dụng nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư, đất đai, xây dựng gắn với việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XI.

            2. Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gắn liền thực hiện cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị.

            3. Có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội. Cấp ủy cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên gắn việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định “công tác kiểm tra của tổ chức đảng với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”.

            4. Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị, đồng thời thực hiện tốt Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương Đảng quy định “về những điều đảng viên không được làm”.

Hình thức học tập, tuyên truyền.

          1. Tổ chức học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tập thể của cơ quan, đơn vị.

          Chi ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Mỗi tháng, tùy tình hình thực tế, chi bộ chọn 1 đến 2 nội dung về đạo đức Hồ Chí Minh để sinh hoạt. 
            Cấp ủy giới thiệu nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ; chi bộ trao đổi, liên hệ; từng đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, báo cáo để chi bộ biết và giúp đỡ thực hiện. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không phải là đảng viên được nghe nói chuyện và học tập, liên hệ về nội dung chuyên đề.           
            Gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị mình sinh hoạt tập thể về nội dung của chuyên đề bằng những hình thức phong phú. Tài liệu chuyên đề và tài liệu đọc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

          2. Xây dựng phương hướng phấn đấu của cá nhân, chương trình, kế hoạch của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

          Sau học tập, nghiên cứu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên hệ bản thân và đề ra nội dung phương hướng phấn đấu cho từng cá nhân và báo cáo trước tổ đảng, chi bộ, cơ quan về phần việc đã làm trong tháng qua.        
            Các cấp ủy đảng phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị./.

                                                                                   Thái Chuyên

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng