Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạnh Hóa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030  
27/05/2009 8:12 
 
Ngày 11/5/2009, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1154/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạnh Hóa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Mục đích là lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển; làm căn cứ để thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Làm cơ sở vững chắc hơn cho việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành; tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai hệ thống các quy hoạch; Cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh cũng như nhân dân những thông tin cần thiết về các tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh và nhu cầu phát triển kinh tế xã - hội của huyện; Nâng cao đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo môi trường sinh thái để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạnh Hóa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu tổng quát là tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng huyện Thạnh Hóa trở thành huyện có nền kinh tế xã hội phát triển đạt mức trung bình của tỉnh vào cuối giai đoạn 2015-2020 (nằm trong nhóm các huyện phát triển trung bình của tỉnh) và trở thành huyện nằm trong nhóm các huyện phát triển của tỉnh (đối với các chỉ tiêu về văn hóa xã hội) giai đoạn sau 2020.

 Mục tiêu cụ thể đối với mục tiêu kinh tế tăng trưởng kinh tế, giá trị xuất khẩu, một số sản phẩm chủ yếu và tỷ trọng đóng góp của huyện đối với tỉnh, đóng góp vào ngân sách, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh có so sánh với bình quân chung của tỉnh;  Đối với mục tiêu xã hội là mức tăng việc làm, giảm thất nghiệp, giảm đói nghèo, mức độ phổ cập về học vấn, tỷ lệ tăng dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo, mức giảm bệnh tật và tệ nạn xã hội; Đối với mục tiêu môi trường giảm mức độ ô nhiễm môi trường và bảo đảm các yêu cầu về môi trường trong sạch theo tiêu chuẩn môi trường (tiêu chuẩn Việt Nam).

 Xây dựng phương án tăng trưởng phải xây dựng 2 hoặc 3 kịch bản phát triển để lựa chọn. Ưu tiên cho kịch bản mang tính đột phá để tạo đà cho sự phát triển cao và bền vững giai đoạn sau 2020. Trong đó lưu ý phương án tạo sự đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo hướng chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp – dịch vụ - công nghiệp (năm 2010) sang hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp (giai đoạn 2015-2020) và hướng đến công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp (giai đoạn sau năm 2020); Lựa chọn phương án tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoài việc đáp ứng mục tiêu đề ra còn phối hợp thực hiện mục tiêu tăng trưởng của vùng trong tỉnh và toàn tỉnh, phù hợp với khả năng khai thác đầu tư; đảm bảo phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển; Ngoài ra cần dự báo nhu cầu đầu tư và khả năng huy động vốn đầu tư (từ các nguồn: ngân sách nhà nước trực tiếp do tỉnh bố trí, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, vốn dân cư; vốn huy động bên ngoài: từ các tỉnh, thành phố khác; vốn ODA, FDI,...).

 Kinh phí lập quy hoạch từ ngân sách huyện. Tiến độ thực hiện hoàn thành quy hoạch và trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý I năm 2010.

 Theo quyết định này, UBND huyện Thạnh Hóa triển khai lập quy hoạch trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Thạnh Hóa trong quá trình triển khai thực hiện lập quy hoạch.

An Thanh

Các tin khác
Cây trái miền nam
Cây trái miền nam
Đại hội TDTT huyện Thạnh Hóa lần thứ 3 năm 2009
Đại hội TDTT huyện Thạnh Hóa lần thứ 3 năm 2009