Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên thường trực HĐND huyện Mộc Hóa khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016 
25/07/2011 10:00 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        HUYỆN MỘC HÓA                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 /NQ-HĐND            Mộc Hóa, ngày 19 tháng 07 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh

Ủy viên thường trực HĐND huyện Mộc Hóa khóa X

nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỘC HÓA

KHÓA X – NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ II

 

Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Biên bản kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên thường trực HĐND huyện Mộc Hóa khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại kỳ họp thứ II của HĐND huyện ngày 19/7/2011,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện Mộc Hóa xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên thường trực HĐND huyện Mộc Hóa khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Phan Thị Tuyết Sương (có biên bản kết quả miễn nhiệm kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và bà Phan Thị Tuyết Sương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Mộc Hóa khóa X, kỳ họp thứ II thông qua ngày 19/7/2011./.

                                                                            CHỦ TỊCH

 Nơi nhận:

- TT.HĐND/T, UBND/T;

- TT.HU, TT.HĐND/H;

- TT.UBND, UBMTTQ;                                            (Đã ký)

- ĐB. HĐND huyện;

- Ban pháp chế HĐND/H;                                Nguyễn Kim Trinh

- Bà Phan Thị Tuyết Sương;                                                                                    

- CVP, PVP.nc, NC.UB;

- Lưu: VT

Các tin khác
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái