Tổng kết đưa chính sách dân số-kế hoạch hoá gia đình vào quy ước ấp, khu phố năm 2011.-2012 
09/11/2012 14:17 
Quang cảnh Hội nghị 

Thực hiện kế hoạch bổ sung đưa chính sách dân số-kế hoạch hoá gia đình vào quy ước ấp, khu phố năm 2011.-2012, các ấp-khu phố trên địa bàn 13 xã-thị trấn trong huyện đã cụ thể thể hoá chính sách dân số- kế họach hóa gia đình của Đảng và Nhà nước thành tiêu chí bổ sung vào quy ước trong cộng đồng dân cư, động viên mọi người tham gia thực hiện xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Thông qua các hình thức lồng ghép vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các cuộc sinh hoạt tổ-hội của mặt trận-đoàn thể, tổ chức cho lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên đến từng hộ gia đình, đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, thực hiện hoàn thành các mục tiêu dân số- kế họach hóa gia đình ở địa phương.

 Góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu về biện pháp tránh thai, hạn chế tăng dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở một số xã Bình Hiệp, Bình Tân, Thạnh Trị, Bình Thạnh. Theo đó, chất lượng dân số được nâng cao, xây dựng mô hình ấp, khu phố tiến tới xây dựng mô hình xã, thị đạt tiêu chuẩn không có người sinh con thứ 3 trở lên đạt khá và giữ vững.

Huyện Mộc Hóa phấn đấu đến cuối năm 2012 có 100% ấp, khu phố hòan chỉnh bổ sung việc đưa nội dung chính sách dân số- kế họach hóa gia đình vào qui ước ấp, khu phố, phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu dân số- kế họach hóa gia đình trên địa bàn.

Đến dự hội nghị, Bà Võ Thị Thanh Giang- Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa nhấn mạnh cụ thể hóa chính sách dân số- kế họach hóa gia đình của Đảng, nhà nước thánh tiêu chí bổ sung vào quy ước ấp, khu phố nhằm vận động các gia đình, các ban ngành đòan thể và nhân dân tham gia thực hiện chính sách dân số- KHHGĐ. Xây dựng gai đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đạt mức giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tiến tới xây dựng thành công mô hình ấp, khu phố, xã thị không có người sinh con thứ 3 trở lên giai đọan 2012-2015./.

Hòai Phương

Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái