Tổ chức thông tin tuyên truyền về Chính sách, pháp luật tôn giáo trong cộng đồng năm 2010 
16/09/2010 9:26 
Một góc của buổi thông tin tuyên truyền về chính sách tôn giáo tại Tân Lập 

Nhằm triển khai Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 30/3/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa về phối hợp tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư và chức sắc, tín đồ các tôn giáo theo Đề án 02-212 năm 2010, quí III/2010, Phòng Nội vụ đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và UBND các xã: Bình Hiệp, Tân Lập, Tuyên Thạnh tổ chức 01 lớp tập huấn và 03 buổi thông tin tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo tời 260 cán bộ cơ sở và quần chúng là người có đạo. Nội dung tập huấn và thông tin tuyên truyền bao gồm:

- Quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng;

- Pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong quá trình trao đổi, các báo cáo viên đã đi sâu giới thiệu những điểm chính trong các văn bản của Đảng và Nhà nước ta:

- Sắc lệnh của Chính phủ số 234/SL ngày 14/6/1955 về vấn đề tôn giáo (tr.130);

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-10-1990 của Bộ Chính trị khóa VI về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới;

- Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 02/7/1998 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới;

- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”;

- Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo;

- Điều 70, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đã sửa đổi, bổ sung năm 2001);

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khóa 11;

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.

Qua đó đã khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách tôn giáo là: "Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền được sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật" ( Nghị Quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng Khóa IX).
                                                                                                  Tin: Việt Hải, ảnh: N.T.Vàng

Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái