Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
21/03/2011 16:19 
Một buổi họp dân tại ấp Ông Lễ xã Bình Hiệp   

Nhìn chung trong năm qua, huyện Mộc Hóa có nhiều nổ lực thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ban chỉ đạo phong trào các cấp được củng cố, kiện toàn. Các nội dung phong trào được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó phát huy  tinh thần đoàn kết, tính tích cực, sáng tạo và nguồn lực trong nhân dân; tạo mội trường, nếp sống văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong phong Xây dựng gương người tốt việc tốt, tập trung xây dựng trên lĩnh vực đời sống văn hóa, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó toát lên nhiều tấm gương người tốt việc tốt trên hầu hết các lĩnh vực, với trên 1400 cá nhân được tỉnh, huyện khen thưởng trong năm qua. Song song đó, nhiều địa phương có cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả như: phát huy mô hình “Ánh sáng văn minh, an ninh xóm ấp-khu phố”; “Khu dân cư xanh-sạch-đẹp”. Nhiều cơ quan thực hiện mô hình “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Sửa đổi lối làm việc”, “nông dân hiến đất làm công trình”…

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp-khu phố văn hóa, ngay đầu năm đã có 100% hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, cuối năm bình xét có 91,6% được công nhận. Nhân dân có ý thức tự giác tham gia, tạo nên khí thế thi đua đồng bộ, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ.  Chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa không ngừng được nâng lên. Đã có  67/67 ấp khu phố đang ký danh hiệu ấp-khu phố văn hóa, có 57/67 đơn vị được công nhận lại và công nhận mới danh hiệu trên.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở khu dân cư được UBMTTQ triển khai thực hiện, thể hiện qua 6 nội dung-10 phong trào, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Đầu năm có 100% khu dân cư đăng ký danh hiệu “khu dân cư tiên tiến”, qua bình xét cuối năm tất cả các khu dân cư đều đạt danh hiệu trên. Góp phần giải quyết nhiều vấn đề tại mỗi địa bàn dân cư, huy động tối đa sức mạnh cộng đồng, nhất là trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đàng và Nhà nước. Ngoài ra, cuộc vận động đã phát huy tinh thần đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo, tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, phát huy dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phong trào xây dựng “đơn vị văn hóa-nếp sống văn minh”, trong năm qua có trên 90% cơ quan, đơn vị được công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa-nếp sống văn minh”. Qua phong trào đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, trật tự, môi trường xanh-sạch-đẹp, thể hiện quy tắc ứng xử văn minh, lịch sự, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả. Đặc biệt là làm chuyển biến về công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị, giảm bớt phiền hà cho nhân dân.

Phong trào xây dựng xã, thị trấn văn hóa, đến nay toàn huyện Mộc Hóa đã có 4 xã, thị trấn làm lễ phát động phong trào xây dựng xã, thị trấn văn hóa. Các địa phương cũng đã bám sát có nội dung, tiêu chí được đề ra, qua đó tích cực tuyên truyền, vận động để nhân dân thông suốt thực hiện tốt. Năm 2010, thị trấn Mộc Hóa là đơn vị đầu tiên được công nhận danh hiệu thị trấn văn hóa.

Phong trào “ Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng phát huy hiệu quả. Trong thời gian qua, phong trào thể dục thể thao huyện có bước phát triển, đáp ứng khá tốt nhu cầu tập luyện của nhân dân. Hiện tại huyện đã thành lập được một số Hội, CLB thể thao như: thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng đá, quần vợt, võ thuật. Số người tham gia khá thường xuyên, ổn định, trong đó có nhiều vận động viên tham gia và đoạt nhiều giải cao tại các hội thi do địa phương, huyện, tỉnh tổ chức.

Song song với những phong trào đã nêu, trong năm qua các cấp, các ngành huyện Mộc Hóa thực hiện đạt kết quả tốt ở nhiều nội dung cụ thể trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH. Nổi bậc là huyện đã giải quyết việc làm cho trên 5000 lao động bằng các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, mở lớp dạy nghề nông thôn, làm giảm hộ nghèo còn 2,66% theo tiêu chí trung ương, 12,43% theo tiêu chí của tỉnh. Đường giao thông nông thôn liên xóm ấp được tu bổ, nâng cấp với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với số vốn hàng chục tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt trên 95%, hộ sử dụng nước sạch trên 86%. Huyện nhiều năm liền được công nhận không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn. Cùng với công tác xã hội hóa các xã đã đầu tư xây dựng các trụ sở ấp, khu phố, xây dựng các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, tạo điều kiện xây dựng thiết chế văn hóa. Nhờ vậy các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chuyển giao khoa học kỹ thuật ngày càng thu hút và đáp ứng nhu cầu của người dân tại cộng đồng. Qua thực hiện các nội dung trong phong trào đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế khá, nhất là lĩnh vực xây dựng cơ bản, sản xuất nông nghiệp, xuất nhiều nhiều hộ sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, trong năm qua nhiều cơ quan, đơn vị hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tích cực, có hiệu quả cao, qua những phong trào cụ thể, phù hợp. Như Hội phụ nữ huyện với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Công An huyện với phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Hội cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Ngành giáo dục có phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hội chữ thập đỏ có phong trào “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Đoàn thanh niên với phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”….

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Mộc Hóa trong năm qua cũng còn một số khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả của phong trào. Còn một số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật; tỷ lộ hộ nghèo còn ở mức khá cao; hộ sinh con thứ còn tồn tại. Công tác tổ chức đăng ký, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa chưa đi vao chiều sâu, một số danh hiệu chưa vững chắc.
                                                                                                Vũ Thoại

Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái