Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương phướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 
15/06/2012 8:27 
 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính, ngày 11 tháng 6 năm 2012 Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa ban hành báo cáo số 91/BC-UBND theo đó kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2012 như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Triển khai các văn bản của UBND tỉnh về cải cách hành chính tới các đơn vị trực thuộc: các Quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về Bộ chỉ số đánh giá, phân loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành, số 303/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 về thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012, số 348/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh; số 374/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012; Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước, … .

Xây dựng và ban hành: Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 (số 27/KH-UBND ngày 16/01/2012); Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của huyện (Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 09/3/2012); Kế hoạch về thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2015 (số 58/KH-UBND ngày 26/3/2012); Kế hoạch về thực hiện công tác CCHC năm 2012 (số 59/KH-UBND ngày 26/3/2012); Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2012 (80/KH-UBND ngày 10/5/2012); Kế hoạch kiểm tra công tác TĐKT (số 84/KH-UBND ngày 14/5/2012); Kế hoạch kiểm tra công tác VTLT (số 85/KH-UBND ngày 14/5/20120); chuyển chức năng tham mưu thực hiện và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ở huyện từ Văn phòng HĐND và UBND huyện sang Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Làm việc với đơn vị chức năng (viễn thông, bưu chính) về hạ tầng viễn thông, chuyển phát văn bản tài liệu phục vụ cải cách hành chính (ngày 20/4); chỉ đạo các cơ quan chuyên môn (Văn phòng HĐND và UBND, Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng,) khẩn trương xây dựng, tham mưu triển khai các nội dung thành phần về CCHC năm 2012 (rà soát thủ tục hành chính; xác định danh mục và hướng dẫn thực hiện phí, lệ phí về thủ tục hành chính; kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và quy định thi đua, khen thưởng về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2015; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước) theo sự phân công của UBND huyện tại Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 26/3/ 2012.

Triển khai thực hiện các kế hoạch kiểm tra đợt I/2012 từ ngày 22/5 đến ngày 07/6/2012 theo Thông báo số 171/TB-PNV ngày 14/5/2912 của Đoàn Kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh sau kiểm tra; tiếp tục chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông một cách quyết liệt đối với tất cả các lĩnh vực, thủ tục hành chính đã được cấp thẩm quyền ban hành, công bố. Theo đó, kể từ ngày 01/6/2012, huyện thực hiện triệt việc gắn trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh và trách nhiệm người đứng đầu về phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông về thủ tục hành chính (văn bản số 317/UBND-PNV ngày 01/6/2012); hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về CCHC đúng quy định của tỉnh (văn bản số 233/UBND-PNV ngày 27/4/2012).

2. Tình hình, kết quả cải cách hành chính

2.1. Kết quả thực hiện trong quý

Về thể chế

Trong 6 tháng đầu năm 2012, cấp huyện đã rà soát và ban hành 06 nghị quyết, 01 quyết định, 01 chỉ thị; cấp xã xây dựng và ban hành 33 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính

Huyện tiếp tục triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính áp dụng chung ở các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do UBND tỉnh công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (được ban hành theo Quyết định 1996, số 1997/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 và cập nhật việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo các quyết định năm 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012). Cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử của huyện việc sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký xe ban hành kèm theo Thông tư số 75/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011 để thực hiện thống nhất trên địa bàn huyện.

Triển khai việc rà soát quy định về thủ tục hành chính theo kế hoạch và chỉ đạo của tỉnh (văn bản 274/UBND-VP ngày 16/5/2012). Qua rà soát, bước đầu đã có 03 cơ quan cấp huyện kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về thủ tục hành chính đối với 05 lĩnh vực (thi đua-khen thưởng, tôn giáo, tổ chức hội-quỹ, đất đai và giáo dục-đào tạo).

Đăng tải thông tin tại các cơ quan hành chính ở huyện để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Về cải cách tổ chức bộ máy

Về tổ chức bộ máy nhà nước ở huyện không thay đổi, gồm: 12 cơ quan chuyên môn, 02 đơn vị sự nghiệp công lập, 07 đơn vị sự nghiệp có thu.

Ban hành 31 quyết định thay đổi, kiện toàn, thành lập các Ban chỉ đạo của huyện.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở huyện hiện nay            1.929 người:

- Cán bộ, công chức hành chính, tạo nguồn cấp huyện:                105 người;

- Viên chức nhà nước                                                                              933 người;

- Lao động hợp đồng trong các đơn vị HCSN cấp huyện                   94 người;

- Cán bộ cấp xã                                                                                          136 người;

- Công chức cấp xã                                                                                   112 người;

- Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã                     549 người.

Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn là 79,44% (197/248); tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm 45,97% (114/248).

Tỷ lệ cơ quan có cơ cấu công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt 100% (25/25).

Ban 30 quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động theo Nghị định 68 đối với CBCC-VC; 57 quyết định điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn, bổ nhiệm vào ngạch sau tập sự; 16 quyết định nghỉ việc hưởng chế độ BHXH; 304 quyết định xếp ngạch, nâng lương, áp dụng phụ cấp chức vụ; 03 quyết định kỷ luật đối với CBCC-VC; 07 quyết định cử cán bộ, công chức tham dự tập huấn, tác nghiệp chuyên môn và bồi dưỡng kiến thức QLNN; 11 quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các chức danh chủ chốt cấp xã và phê chuẩn khác.

Về cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính

Huyện đã giao kinh phí tự chủ năm 2012 theo Nghị định 130/CP đối với 18 đơn vị cấp huyện, 13 đơn vị cấp xã, kinh phí 32 tỷ 172 triệu đồng và 34 đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 43/CP, kinh phí 59 tỷ 749 triệu đồng.

Tổ chức khảo sát hạ tầng viễn thông và thiết bị công nghệ thông tin đối với  03 cơ quan cấp huyện và UBND 13 xã, thị trấn. Qua đó đã tư vấn, hướng dẫn việc kết nối internet ở 03 xã và thiết lập mạng LAN ở các đơn vị khảo sát, góp phần vào việc truyền tải thông tin qua môi trường mạng, tạo điều kiện cho việc triển khai các phần mềm ứng dụng sắp tới.

Triển khai thực hiện phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; cập nhật dữ liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở huyện đạt khoảng 11% (109/996 người) - chưa tính số viên chức của ngành giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng Hệ thống một cửa điện tử với 18 thủ tục trên lĩnh vực đất đai, 7 thủ tục trên lĩnh vực xây dựng, 05 thủ tục trên lĩnh vực kinh doanh; việc sử dụng thư điện tử đã góp phần giảm giấy tờ với 612 lượt gửi/nhận thư (khoảng 70% CBCC sử dụng thư điện tử thường xuyên); Trang thông tin điện tử của huyện phục vụ tốt hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND và công tác cải cách hành chính với 398 tin, bài, thông báo, lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện được đăng tải. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng nhiều phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan nhà nước và công tác cải cách hành chính như: Unikey, Mozilla Firefox, 7-zip, VLC, trên 92 máy/35 cơ quan cấp huyện.

2.2. Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

6 tháng đầu năm 2012, huyện đã tiếp nhận 31.313 thủ tục hành chính, đã giải quyết 30.935 thủ tục hành chính, có 18 trường hợp trễ hẹn; thu 138.289.500 đồng tiền phí, lệ phí. Số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa: 29.744 thủ tục; số thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 1.569 thủ tục; số thủ tục tiếp nhận và giải quyết vào ngày thứ Bảy (02 đơn vị thực hiện): 356.

3. Kiến nghị

Để thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo định kỳ, đề nghị tỉnh có quy định hoặc hướng dẫn rõ hơn về một số nội dung trong các phụ lục:

- Số cơ quan có giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (cơ quan ?);

- Số vấn đề phát hiện sau khi kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (do huyện ban hành ?);

- Số quy định của Chính phủ về phân cấp được thực hiện ở địa phương (lĩnh vực CCHC ?);

- Số văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, của trung ương được tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương (tổng số các văn bản của các ngành, lĩnh vực) - triển khai mới hay đang triển khai thực hiện ?

4. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và triển khai các kế hoạch thành phần thực hiện cải cách hành chính của huyện; bổ sung một số kế hoạch (kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức).

Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa theo tinh thần văn bản số 317/UBND-PNV ngày 01/6/2012 để giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại ở địa phương.

Tiếp tục thực hiện việc rà soát các quy định về thủ tục hành chính theo quy định của tỉnh, kế hoạch của huyện; thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa huyện (Dossi) và tổng hợp báo cáo đúng quy định.

Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định; việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, phân loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; việc thực hiện Tiêu chí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước để thực hiên cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở huyện theo Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính khác trong năm theo kế hoạch của huyện và chỉ đạo của tỉnh.

                                                                                                        N.D.T

Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái