Báo cáo Cải cách hành chính Quý III năm 2012 
12/09/2012 14:39 
 

Ngày 10/9/2012 UBND huyện ban hành Báo cáo số 147/BC-UBND về công tác cải cách hành chính Quý III năm 2012 như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục triển khai các văn bản của UBND tỉnh về cải cách hành chính: các Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 về thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012, số 348/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh; số 374/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012; Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước; Thông báo số 2064/TB-SNV ngày 22/8/2012 của Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2012 tại huyện Mộc Hóa.

Triển khai Đảng văn số 359-CV/HU ngày 27/7/2012 của Huyện ủy về việc tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Xây dựng và ban hành: Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/6/2012 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 quy định về chế độ trách nhiệm cung cấp thông tin và thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 09/7/2012 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 06/8/2012 về triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2011-2013; Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 về điều chỉnh quy định, quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở huyện; Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

Làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2012 của tỉnh (ngày 08/8/2012), theo đó Đoàn đi thực tế 02 xã, buổi chiều làm việc tại UBND huyện.

Tổ chức 02 đoàn CBCC cấp xã, huyện tham dự 02 lớp tập huấn về công tác cải cách hành chính tại UBND tỉnh với 44 CBCC tham dự (Kỹ năng CCHC và tuyên truyền CCHC).

2. Tình hình, kết quả cải cách hành chính

2.1. Kết quả thực hiện trong quý

Về thể chế

Không phát sinh thông tin mới so với báo cáo 6 tháng đầu năm 2012.

Về cải cách thủ tục hành chính

Huyện tiếp tục triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính áp dụng chung ở các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do UBND tỉnh công bộ được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Kịp thời cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử của huyện việc sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký xe ban hành kèm theo Thông tư số 75/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011 để thực hiện thống nhất trên địa bàn huyện.

Triển khai việc rà soát quy định về thủ tục hành chính theo kế hoạch của huyện. Qua rà soát 02 đợt, huyện đã có văn bản đề nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung đối với 339 thủ tục/17 lĩnh vực.

Tiếp tục đăng tải thông tin tại các cơ quan hành chính ở huyện để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Về cải cách tổ chức bộ máy

Về tổ chức bộ máy nhà nước ở huyện không thay đổi, gồm: 12 cơ quan chuyên môn, 02 đơn vị sự nghiệp công lập, 07 đơn vị sự nghiệp có thu.

Ban hành 14 quyết định thay đổi, kiện toàn, thành lập các Ban chỉ đạo của huyện.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện hiện nay 1.136 người:

- Cán bộ, công chức hành chính, tạo nguồn cấp huyện:  109 người;

- Viên chức nhà nước: 933 người;

- Lao động hợp đồng trong các đơn vị HCSN cấp huyện: 94 người;

Cán bộ cấp xã: 136 người;

Công chức cấp xã: 112 người;

Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 248 người.

Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn là 79,44% (197/248); tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm 45,97% (114/248).

Tỷ lệ cơ quan có cơ cấu công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt 100% (25/25).

Ban hành 14 quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động theo Nghị định 68 đối với CBCC-VC; 22 quyết định điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn, bổ nhiệm vào ngạch sau tập sự; 07 quyết định nghỉ việc hưởng chế độ BHXH; 27 quyết định xếp ngạch, nâng lương, áp dụng phụ cấp chức vụ; 06 quyết định cử cán bộ, công chức tham dự tập huấn, tác nghiệp chuyên môn và bồi dưỡng kiến thức QLNN.

Về cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính

Huyện đã giao kinh phí tự chủ năm 2012 theo Nghị định 130/CP đối với 18 đơn vị cấp huyện (Trong đó đơn vị hành chính là 108 biên chế, khối đoàn thể 27 biên chế), 13 đơn vị cấp xã được giao 561 biên chế, hiện có mặt 537 biên chế, tiết kiệm được 24 biên chế. Tổng kinh phí tự chủ được giao năm 2012 là 32 tỷ 172 triệu đồng, riêng cấp xã là 22 tỷ, 727 triệu. Định mức bình quân cho mỗi biên chế ở cấp huyện khoảng 53 triệu, cấp xã khoảng 37 triệu;  theo Nghị định 43/CP đối với 34 đơn vị sự nghiệp (có 33 trường học) được giao kinh phí tự chủ với tổng biên chế 1049 biên chế với tổng kinh được giao là 59 tỷ 749 triệu đồng.

Tất cả các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí tự chủ đều thực hiện đúng việc phân bổ dự toán cho ngành, lĩnh vực trực thuộc; xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; hầu hết đã xây dựng quy chế quản lý công sản.

Chỉ đạo khảo sát hạ tầng viễn thông và thiết bị công nghệ thông tin đối với  các cơ quan cấp huyện và UBND cấp xã. Qua đó đã chỉ đạo thực hiện kết nối internet và thiết lập mạng LAN ở tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính của huyện. Tỷ lệ CBCC có địa chỉ thư điện tử đạt trên 53%, riêng cấp xã đạt gần 39%, khoảng 70% CBCC sử dụng thư điện tử thường xuyên.

Đầu tư kinh phí trang bị 13 máy vi tính để thực hiện công tác hộ tịch cấp xã, 04 máy vi tính, 12 máy scan cho quản lý, điều hành ở các cơ quan hành chính cấp huyện với kinh phí gần 280 triệu đồng tạo hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện hệ thống Một cửa điện tử giai đoạn II, phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; cập nhật dữ liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở huyện đến ngày 10/9/2012 đạt khoảng 36% (364/996 người); phần mêm quản lý hộ tịch đối với 13 xã, thị trấn bước đầu cơ bản đảm bảo việc thực hiện kịp thời giải quyết công việc chuyên môn.

Huyện đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với 07 thủ tục/04 cơ quan cấp huyện. Triển khai việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2011-2013 (Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 06/8/2012).

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng nhiều phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan nhà nước và công tác cải cách hành chính như: Unikey, Mozilla Firefox, 7-zip, VLC, ... trên tất cả các máy kết nối internet.

Trang thông tin điện tử của huyện phục vụ tốt hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và đăng tải thông tin về cải cách hành chính. Công tác truyền thông về cải cách hành chính với 93 tin-bài, 04 tiết mục pháp luật về hoạt động cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện và hệ thống truyền thanh ở huyện qua tiếp âm tại 102 trạm truyền thanh xã, ấp.

Theo kế hoạch của tỉnh, giai đoạn 2011-2015, trụ sở UBND 9 xã, thị trấn của huyện cần xây mới, nâng cấp. Năm 2012, trụ sở 02 xã tiến hành xây mới, hiện 01 đã thực hiện đạt khoảng 70% (Bình Hòa Trung), 01 đã khởi công ngày 01/8/2012 (Bình Hiệp).

Tình hình thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện

Thực hiện theo Quyết định số 96/QĐ-BNV ngày 15/01/2012 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện của tỉnh, Tổ công tác thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động bộ phận một cửa cấp huyện của huyện đã triển khai thực hiện và có báo cáo số 113/BC-UBND ngày 29/6/2012, với kết quả như sau:

Tiêu chí đánh giá

Chỉ số đánh giá

Bộ phận một cửa cấp huyện

84.22%

Nhóm tiêu chí A do cơ quan nhà nước đánh gía

76.79%

1

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận một cửa cấp huyện

58.33%

2

Lực lượng cán bộ, công chức của Bộ phận một cửa cấp huyện

87.50%

3

Sự phối hợp giữa các cơ quan chính quyền trong giải quyết công việc cho Khách hàng

83.33%

4

Số lượng các thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa cấp huyện

66.67%

5

Thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện

87.50%

Nhóm tiêu chí B do Khách hàng đánh giá

92.89%

6

Đón tiếp Khách hàng tại Bộ phận một cửa cấp huyện

88.19%

7

Thời gian giải quyết công việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện

86.67%

8

Hiệu quả giải quyết công việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện

99.03%

9

Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa cấp huyện

92.22%

2.2. Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Quý III năm 2012, huyện đã tiếp nhận 13.646 thủ tục hành chính, đã giải quyết 13.254 thủ tục hành chính, có 42 trường hợp trễ hẹn; thu 144.577.000 đồng tiền phí, lệ phí. Số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa: 12.202 thủ tục; số thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 1.444 thủ tục; số thủ tục tiếp nhận và giải quyết vào ngày thứ Bảy (02 đơn vị thực hiện): 134.

(Các phụ lục đính kèm)

3. Nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2012

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo tinh thần văn bản số 2182/UBND-TH ngày 26/6/2012 của UBNd tỉnh để chấn chỉnh những hạn chế còn tồn tại ở địa phương.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ phục vụ công tác CCHC ở địa phương để thực hiên cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở huyện theo Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Triển khai, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính khác trong năm theo kế hoạch của huyện và ý kiến kiến nghị của Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh./.

Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái