Giới thiệu
Huyện Cần Giuộc được chia thành 17 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn trong đó thị trấn Cần Giuộc là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của huyện. Các đơn vị còn lại là Tân Kim, Trường Bình, Long An, Thuận Thành, Phước Lâm, Mỹ Lộc, Phước Hậu, Long Thượng, Phước Lý, Long Phụng, Đông Thạnh, Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Phước Lại, Long Hậu.
Văn hóa - Thể thao
Thực hiện Chương trình số 80/CTPH-UBND ngày 28/9/2012 giửa Ủy ban nhân dân 02 huyện Cần Giuộc và Bình Chánh về việc chương trình hợp tác phát triển Kinh tế, Xã hội - An ninh quốc phòng và Kế hoạch phối hợp số 14/KHPH-TTVH ngày 20/9/2013 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao hai huyện về việc tổ chức hoạt động Văn hóa, Văn nghệ - Thể dục Thể thao.
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi