Đồng chí Trương Văn Bang, sinh năm 1912 trong một gia đình nông dân ở làng Phước Lại, thuộc tổng Phước Điền Hạ, nay là xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc. Sớm giác ngộ cách mạng, năm 18 tuổi, Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam và là một trong số ít những Đảng viên cộng sản đầu tiên của Cần Giuộc.
   
Theo dòng lịch sử, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời gắn liền với hai cuộc khai thác thuộc điạ của thực dân Pháp. Ngày 01/9/1858 Pháp dùng vũ lực xâm lược nước ta và tiến hành kế hoạch khai thác tài nguyên thuộc điạ và bóc lột sức người của nhân dân Việt Nam.
   
Sáng ngày 23/7/2014, Thường trực Huyện ủy Cần Giuộc cùng lãnh đạo UBND huyện và các ban ngành liên quan, UBND thị trấn và UBND xã Trường Bình kiểm tra tiến độ thi công công trình Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc
   
Giới thiệu
Huyện Cần Giuộc được chia thành 17 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn trong đó thị trấn Cần Giuộc là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của huyện. Các đơn vị còn lại là Tân Kim, Trường Bình, Long An, Thuận Thành, Phước Lâm, Mỹ Lộc, Phước Hậu, Long Thượng, Phước Lý, Long Phụng, Đông Thạnh, Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Phước Lại, Long Hậu.
Văn hóa - Thể thao
Thực hiện Chương trình số 80/CTPH-UBND ngày 28/9/2012 giửa Ủy ban nhân dân 02 huyện Cần Giuộc và Bình Chánh về việc chương trình hợp tác phát triển Kinh tế, Xã hội - An ninh quốc phòng và Kế hoạch phối hợp số 14/KHPH-TTVH ngày 20/9/2013 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao hai huyện về việc tổ chức hoạt động Văn hóa, Văn nghệ - Thể dục Thể thao.
Thông tin pháp luật
Ngày 26 tháng 6 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Theo đó, các cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi