Uỷ ban nhân dân 
19/03/2010 15:00 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC

Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Bình, Khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3 874 212; Fax: (072) 3 875 181

Website: http://cangiuoc.longan.gov.vn

E-Mail: cangiuoc@longan.gov.vn

  
   Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giuộc là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc bầu ra theo nhiệm kỳ, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
   Uỷ ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn huyện.
   Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.  
   Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo quy định của Luật về Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

   Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện gồm có:

   1/ Bà Nguyễn Hồng Mai, Chức vụ: Chủ tịch, phụ trách chung.

   Điện thoại: (072) 3 874 570
   2/ Ông Nguyễn Anh Dũng, Chức vụ: Phó Chủ tịch, phụ trách khối Sản xuất.

   Điện thoại: (072) 3 874 575
   3/ Ông Nguyễn Phước Hùng, Chức vụ: Phó Chủ tịch, phụ trách khối Văn hoá - xã hội.

   Điện thoại: (072) 3 874 580
   4/ Ông Huỳnh Trung Nghĩa,
Chức vụ: Phó Chủ tịch, phụ trách khối Kinh tế.
    Điện thoại:
   5/ Ông Lưu Văn Khánh, Chức vụ: Phó chủ tịch, phụ trách xây dựng 
   Điện thoại:

   6/ Ông Nguyễn Anh Đức, UV.UBND huyện, phụ trách VP.HĐND và UBND huyện, cải cách hành chính.
   Điện thoại: (072) 3 874 212
   7/ Ông Phạm Thanh Tâm, UV.UBND huyện, phụ trách Công an.
   Điện thoại: (072) 3 874 210
 
   8/ Ông Nguyễn Hoàng Sang, UV.UBND huyện, phụ trách Quân sự.
  
Điện thoại: (072) 3 874 418
   9
/ Ông Đồng Quang Đôn, UV.UBND huyện, phụ trách Nông nghiệp.
  
Điện thoại: (072) 3 874 826

Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi