Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HDND huyện khoá X 
31/05/2012 20:43 
 

   Thường trực HĐND huyện đã họp với Chủ tịch, các PCT UBND; Chủ tịch UB.MTTQVN; Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND-UBND; Trưởng, phó 2 Ban HĐND huyện; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và một số ngành hữu quan của huyện, thống nhất dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Cần Giuộc khóa X.

   * Kỳ họp thứ 5 diễn ra 2 ngày, vào ngày 28 đến ngày 29/6/2012 sẽ trình bày các báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2012 như sau:

   - Thường trực HĐND huyện trình: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ cần tập trung 6 tháng cuối năm 2012. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri trước kỳ họp thứ 5.

   - UBND huyện trình: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm 2012 và những nhiệm vụ cần tập trung 6 tháng cuối năm 2012. Báo cáo tình tình thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp tập trung thu, chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2012. Tờ trình bổ sung NSNN năm 2012. Báo cáo quyết toán thu, chi NSNN năm 2011.  Báo cáo về tình hình XDCB 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ XDCB 6 tháng cuối năm.  Báo cáo tình hình xây dựng trường chuẩn đến tháng 6 năm 2012. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.  Báo tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông 6 tháng cuối năm. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/HU ngày 06/3/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và phát triển Thị Trấn Cần Giuộc đạt đô thị loại IV đến năm 2015. Tờ trình thông qua Nghị quyết xây dựng và phát triển Thị Trấn Cần Giuộc đạt đô thị loại IV đến năm 2015 (Theo Nghị quyết số 31-NQ/HU). Báo cáo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND và cử tri sau kỳ họp thứ 4.

   - Viện Kiểm sát nhân dân huyện trình:  Báo cáo tình hình công tác của ngành Kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ cần tập trung 6 tháng cuối năm 2012.

   - Tòa án nhân dân huyện trình:  Báo cáo tình hình xét xử 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ cần tập trung 6 tháng cuối năm 2012.

   - Ban Thường trực UB.MTTQ huyện thông báo: Hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm và những kiến nghị của MTTQ với HĐND, UBND và đại biểu HĐND huyện.

   - Báo cáo thẩm tra của 2 Ban ( KTXH- Pháp chế) HĐND huyện về những nội dung chính được trình tại kỳ họp thứ 5.

   - Chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tại kỳ họp

   - Công tác tổ chức HĐND.

   - Thường trực HĐND huyện xin thông báo đến đồng bào cử tri, cán bộ, công nhân viên chức, các ngành, các cấp trong toàn huyện biết, để theo dõi và đóng góp ý kiến cho kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa X đạt kết quả tốt .

Căn cứ nội dung thông báo này, Thường trực HĐND huyện yêu cầu Đài truyền thanh huyện, các xã, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ cùng cấp phổ biến rộng rãi đến cử tri trong huyện về chương trình, nội dung kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa X.

Thanh Diệu

Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi