Thông báo nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ hai khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016 
21/06/2011 16:41 
 

   Thường trực HĐND huyện đã họp với Chủ tịch, các PCT UBND; Q.Chủ tịch UB.MTTQVN; Chánh VP. HĐND-UBND; Trưởng, phó 2 Ban HĐND huyện và một số ngành hữu quan của huyện, thống nhất dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Cần giuộc khóa X nhiệm kỳ 2011-2016 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 29 đến ngày 30/6/2011. Tại Hội trường UBND huyện Cần giuộc.

   - Thường trực HĐND huyện trình: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ cần tập trung 6 tháng cuối năm 2011. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đại biểu và  trước kỳ họp thứ 2.

   - UBND huyện trình: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm 2011 và những nhiệm vụ cần tập trung 6 tháng cuối năm 2011. Báo cáo tình tình thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp tập trung thu, chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2011. Tờ trình bổ sung NSNN năm 2011. Báo cáo quyết toán thu, chi NSNN năm 2010. Báo cáo về tình hình XDCB 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ XDCB 6 tháng cuối năm. Báo cáo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND và cử tri sau kỳ họp thứ 19.

   - Viện Kiểm sát nhân dân huyện trình: Báo cáo tình hình công tác của ngành Kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ cần tập trung 6 tháng cuối năm 2011.

   - Tòa án nhân dân huyện trình: Báo cáo tình hình xét xử 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ cần tập trung 6 tháng cuối năm 2011.

   - Ban Thường trực UB.MTTQ huyện thông báo: Hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm và những kiến nghị của MTTQ với HĐND, UBND và đại biểu HĐND huyện.

   - Hai Ban (KTXH và Pháp chế )  HĐND huyện trình: Báo cáo tình hoạt động của 2 Ban 6 tháng đầu năm 2011. Báo cáo thẩm tra của 2 Ban về những nội dung chính được trình tại kỳ họp thứ 2.

   - Chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tại kỳ họp.

   - Thường trực HĐND huyện xin thông báo đến đồng bào cử tri, cán bộ, công nhân viên chức, các ngành, các cấp trong toàn huyện biết, để theo dõi và đóng góp ý kiến cho kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa X đạt kết quả tốt ./.
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi