Hội đồng nhân dân 
05/11/2008 18:55 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC

Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Bình,  Khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3 874 829

 

   Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

   Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

   Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

   Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện gồm có:

   - Ông Phạm Hồng Kim, Chủ tịch HĐND huyện.
   - Điện thoại: (072) 3874 829

   - Ông Nguyễn Văn Nguyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện.
   - Điện thoại: (072) 3874 829

   - Ông Nguyễn Văn Sơn, UV. Thường trực HĐND huyện.
   - Điện thoại: (072) 3874 829

Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi