Đất và người Bến Lức
Đất và người Bến Lức
Khu Hành Chính Huyện Bến Lức
Khu Hành Chính Huyện Bến Lức
Thị trấn Bến Lức trên đường đổi mới
Thị trấn Bến Lức trên đường đổi mới
Hoạt động về nguồn
Hoạt động về nguồn
Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể 
05/11/2008 18:54 
 
Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện
 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

Địa chỉ số 211 đường QL1A, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức
Điện thoại: (072) 3871 312
E-mail: mttq_benluc@longan.gov.vn

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bến Lức lần thứ IX nhiệm kỳ 2008 – 2013 đã cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện gồm 60 vị, trong đó: Ban Thường trực 05 vị và 55 thành viên, cơ cấu thành phần như sau:

Ban Thường trực:
- Ông Phạm Văn Tám, Chủ tịch
- Ông Lê Tuấn Khải, Phó Chủ tịch
- Ông Phan Hùng Cường, Phó Chủ tịch
- Bà Phẩm Ngọc Dung, Ủy viên Thường trực
- Bà Lê Thị Bé Hai, Ủy viên Thường trực

CÁC ĐOÀN THỂ

HUYỆN ĐOÀN
Địa chỉ số …….. đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức
Điện thoại: (072) 3872 527; Fax: (072) 3872 527
E-Mail: huyendoan_benluc@longan.gov.vn
      - Ông Thái Văn Quý, Bí thư Huyện Đoàn
      - Ông Nguyễn Ngọc Huân, Phó bí thư

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN
Địa chỉ số 211 đường QL1A, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức
Điện thoại: (072) 3871 238
E-Mail: ……………………
     - Bà Nguyễn Thị Hưởng, Chủ tịch
     - Bà Nguyễn Thị Bê, Phó Chủ tịch
     - Bà Nguyễn Thị Chánh, Phó Chủ tịch

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN
Địa chỉ số 211 đường QL1A, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức
Điện thoại: (072) 3872 274, 2241 356; Fax: (072) 3631 231
E-Mail: ldld_benluc@longan.gov.vn
     - Bà Võ Thị Thu, Chủ tịch
     - Bà Nguyễn Thị Biết, Phó Chủ tịch
     - Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN
Địa chỉ số 211 đường QL1A, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức
Điện thoại: (072) 3871 803
E-Mail: hnd_benluc@longan.gov.vn
     - Ông Lê Hữu Tài, Chủ tịch
     - Ông Phạm Minh Phụng, Phó Chủ tịch
     - Ông Mai Văn To, Phó Chủ tịch

HỘI CỰU CHIẾN BINH
Địa chỉ số 211 đường QL1A, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức
Điện thoại: (072) 3872 273
E-Mail: ……………………
     - Ông Đặng Hữu Hiền, Chủ tịch
     - Ông Huỳnh Văn Lâm, Phó Chủ tịch
     - Ông Vũ Hồng Điều, Phó Chủ tịch

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
Địa chỉ số 211 đường QL1A, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức
Điện thoại: (072) 3871 528
E-Mail: ……………………
     - Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch
     - Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch