Đất và người Bến Lức
Đất và người Bến Lức
Khu Hành Chính Huyện Bến Lức
Khu Hành Chính Huyện Bến Lức
Thị trấn Bến Lức trên đường đổi mới
Thị trấn Bến Lức trên đường đổi mới
Hoạt động về nguồn
Hoạt động về nguồn
Hội đồng nhân dân 
05/11/2008 18:54 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẾN LỨC
Địa chỉ số 211 đường QL1A, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức
Điện thoại: (072) 3872 489

      Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

Hội đồng nhân dân huyện Bến Lức khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016 được cử tri bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 đã bầu ra 35 đại biểu.

Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016:

- Ông Nguyễn Công Trình, Chủ tịch,
Điện thoại: (072) 3502 999
E-mail: ncongtrinh@longan.gov.vn

- Ông Đặng Thanh Bình, Phó Chủ tịch
Điện thoại: (072) 3633 807
E-Mail: dangthanhbinh@longan.gov.vn

- Ông Phạm Văn Thành, Ủy viên Thường trực
Điện thoại: (072) 3872 489
E-Mail: pv_thanh@longan.gov.vn