Đất và người Bến Lức
Đất và người Bến Lức
Khu Hành Chính Huyện Bến Lức
Khu Hành Chính Huyện Bến Lức
Thị trấn Bến Lức trên đường đổi mới
Thị trấn Bến Lức trên đường đổi mới
Hoạt động về nguồn
Hoạt động về nguồn
Bến Lức sơ kết công tác xây dựng Nông thôn mới 
29/06/2012 9:37 
Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2012 

    Ngày 22-6-2012, UBND huyện Bến Lức tổ chức hội nghị Sơ kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2012.

    Sau 18 tháng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết quả đến cuối tháng 02/2012 trên địa bàn huyện Bến Lức đã có 6/6 xã phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2015, đã tổ chức lễ phát động xây dựng NTM gồm: Mỹ Yên, Phước Lợi, Nhựt Chánh, Thanh Phú, An Thạnh và Lương Hòa với khí thế sôi nổi, bình quân mỗi xã có trên 500 lượt người tham dự (Trong đó có 3 xã đạt tiêu chí NTM giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh Long An gồm: Mỹ Yên, Phước Lợi và Thanh Phú; 03 xã đạt tiêu chí NTM giai đoạn 2010 - 2015 theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 09/11/2011 của UBND huyện: Nhựt Chánh, An Thạnh và Lương Hòa); 8 xã còn lại phấn đấu đạt tiêu chí NTM giai đoạn 2016 - 2020 gồm: Long Hiệp, Thạnh Đức, Tân Bửu, Thạnh Hòa, Bình Đức, Thạnh Lợi, Lương Bình, Tân Hòa.

    Đến thời điểm sơ kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, có 4 xã thực hiện tăng 3 tiêu chí so với hiện trạng ban đầu gồm: Phước Lợi, Thanh Phú, Nhựt Chánh và An Thạnh; 2 xã tăng 2 tiêu chí gồm Lương Hòa và Thạnh Đức; 3 xã tăng 1 tiêu chí gồm Mỹ Yên, Long Hiệp và Tân Bửu.

     Tuy nhiên công tác triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và công tác huy động sức dân đầu tư GTNT của các Phòng ban chuyên môn và UBND các xã chậm so với tiến độ đề ra. Nguyên nhân là do: Nhận thức của một số cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới do còn hạn chế. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước nên chưa huy động được đông đảo nhân dân đóng góp bằng tiền, đất, ngày công lao động để xây dựng các công trình GTNT; Sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các thành viên Ban chỉ đạo của huyện trong công tác hỗ trợ các xã xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực mình phụ trách, một số xã chưa phân công thành viên phối hợp với ấp để thực hiện chương trình nhất là trong công tác huy động sức dân; Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được triển khai chưa đồng bộ, dự án quy hoạch chậm triển khai, kéo dài nhiều năm gây khó khăn cho người dân….

    Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Tươi – Phó Chủ tịch UBND huyện phân tích những kết quả đạt được cũng như tồn tại trong quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện trong thời gian qua; Yêu cầu thời gian tới cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chiều rộng và chiều sâu, gắn với các cuộc vận động về xây dựng NTM để cán bộ công chức và người dân hiểu rõ mục đích, lợi ích, cách làm, cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM; Đồng thời phân công, bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ các xã, các đơn vị tư vấn đẩy nhanh công tác lập quy hoạch; Tăng cường công tác tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM nhất là tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ các xã chưa được tập huấn.

                                                                                             Luynh Thuy