Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Kê khai thuế GTGT, TNDN được giảm  
06/02/2009 10:09 
 

          V/v     Kính gửi: Các doanh nghiệp trong tỉnh.

 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư  03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh  nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.Thông tư 12/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh  nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề và Thông tư 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn. Nay, Cục thuế tỉnh Long An hướng dẫn cụ thể như sau:

 

I. Doanh nghip nh và va được gim 30% s thuế thu nhp doanh nghip phi np ca quý IV năm 2008 và s thuế thu nhp doanh nghip phi np ca năm 2009.

          1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ng mt trong hai tiêu chí sau:

          - Có vn điu l ghi trong Giy chng nhn đăng ký kinh doanh hoc Giy chng nhn đầu tư hin đang có hiu lc trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quá 10 t đồng

          - Có s lao động s dng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300 người, không k lao động có hp đồng ngn hn dưới 3 tháng.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện: Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu hiện hành.

a) Tự khai tạm tính quý IV năm 2008 và hàng quý năm 2009:

Doanh nghiệp ghi bổ sung 2 dòng vào trước dòng cam đoan trong Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu hiện hành như sau:

- Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP số 30/2008 = (Thuế TNDN phải nộp trong kỳ x 30%).

- Thuế TNDN còn phải nộp trong kỳ = (Thuế TNDN phải nộp trong kỳ x 70%).

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo phương pháp hạch toán doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế của quý IV năm 2008 thì doanh nghiệp phải lập báo cáo kết quả kinh doanh quý IV năm 2008 và nộp kèm tờ khai.

b) Tự khai quyết toán thuế năm 2008:

Doanh nghiệp ghi bổ sung 2 dòng vào trước dòng cam đoan trong Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu hiện hành như sau:

- Đối với trường hợp xác định được số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý IV năm 2008:

+ Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP 30/2008 = (thuế thu nhập doanh nghiệp của quý IV năm 2008 x 30%).

+ Thuế TNDN còn phải nộp của năm 2008 = (Thuế TNDN phải nộp năm 2008 - Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP 30/2008).

- Đối với trường hợp không hạch toán được số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý IV năm 2008:

+ Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP 30/2008 = [(Thuế TNDN phải nộp năm 2008 x 30%)/4].

+ Thuế TNDN còn phải nộp của năm 2008 = (Thuế TNDN phải nộp năm 2008 x 92,5%). 

c) Tự khai quyết toán thuế năm 2009:

Doanh nghiệp ghi bổ sung 2 dòng vào trước dòng cam đoan trong Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu hiện hành như sau:

- Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP 30/2008 = (Thuế TNDN phải nộp năm 2009 x 30%).

- Thuế TNDN còn phải nộp của năm 2009 = (Thuế TNDN phải nộp năm 2009 x 70%).

 

          II. GIÃN THỜI HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

          1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn tại điểm 1 mục 1 nêu trên và doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quí năm 2009. Số thuế được gia hạn nộp thuế được xác định như sau:

          a) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý năm 2009 sau khi đã được giảm thuế theo hướng dẫn tại mục I nêu trên.

b) Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý năm 2009 đối với thu nhập từ các hoạt động này.

2. Thời gian gia hạn nộp thuế là 9 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế

3. Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế: Doanh nghiệp lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý theo quy định hiện hành, tại dòng cam kết trong tờ khai ghi thêm nội dung thời hạn nộp thuế đề nghị gia hạn.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp không bị coi là vi phạm chậm nộp thuế và không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn.

Phụ ghi:

- Đối với các doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm mã vạch do chương trình không cho phép nhập thêm thông tin vào trước dòng cam đoan nên doanh nghiệp thực hiện nhập dữ liệu giảm thuế; thời hạn nộp thuế đề nghị gia hạn như sau:

+ Đối với tờ khai thuế TNDN tạm tính quí, Doanh nghiệp nhập dữ liệu vào dòng số (9) thuế TNDN dự kiến miễn, giảm, sau khi in ra phải ghi bằng tay vào sau dòng cam đoan 02 dòng theo nội dung hướng dẫn tại điểm 2a mục I (đối với giảm thuế ) và điểm 3 mục này (đối với gia hạn).

+ Đối với tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm, Doanh nghiệp nhập dữ liệu vào dòng (C4) , đồng thời doanh nghiệp phải đưa số thuế được giảm này vào một trong các phụ lục 03-4A, 03-4B, 03-4C, 03-4Đ, 03-4G, 03-4H, 03-4I (doanh nghiệp tự chọn phụ lục để làm và khi làm phụ lục nào thì khi in ra phải ghi bằng tay thêm trên đầu phụ lục câu “giảm thuế theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP” ) và sau dòng cam đoan trên tờ khai ghi thêm 02 dòng theo nội dung hương dẫn tại điểm 2 b mục I ở trên .

 

- Đối với các doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm mã vạch thì thực hiện như hướng dẫn trên, nhưng ghi bổ sung 2 dòng vào trước dòng cam đoan trong Tờ khai thuế tạm tính và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu hiện hành .

 

III. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2009 trong thời gian 9 tháng đối với thu nhập từ các hoạt đông kinh doanh sau:

- Sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất;

- Sản xuất vật liệu xây dựng, gồm: gạch, ngói các loại; vôi; sơn;

- Xây dựng, lắp đặt;

- Dịch vụ du lịch;

- Kinh doanh lương thực;

- Kinh doanh phân bón

(Nếu các hoạt động trên của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo hướng dẫn tại mục I và mục II ở trên).

Doanh nghiệp lập tờ khai và ghi rõ số thuế được gia hạn và thời hạn nộp số thuế được gia hạn theo hướng dẫn tại điểm 2, điểm 3 mục II ở trên.

 

IV. Lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ giảm thuế GTGT theo Thông tư 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ tài chính.

a) Các hàng hoá , dịch vụ được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến 31/12/2009 bao gồm :

          1. Than đá, than cám, than cốc, than bùn và than đóng cục, đóng bánh;

          2. Hoá chất cơ bản gồm các loại hoá chất ghi trong Danh mục hoá chất

       3. Sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng)

4. Ô tô các loại.

5. Linh kiện ô tô gồm động cơ, hộp số, bộ ly hợp và các bộ phận của các mặt hàng này.

6. Tàu, thuyền.

7.  Khuôn đúc các loại bao gồm các loại khuôn dùng làm công cụ để sản xuất ra các sản phẩm hàng hoá.

8. Vật liệu nổ bao gồm thuốc nổ, dây cháy chậm, kíp nổ và các dạng được chế biến thành sản phẩm nổ chuyên dụng nhưng không thay đổi tính năng tác dụng của vật liệu nổ.

9. Đá mài.

10. Ván ép nhân tạo được sản xuất từ các nguyên liệu như tre, nứa, bột gỗ, dăm gỗ, sợi gỗ, mùn cưa, bã mía, trấu được ép thành tấm, không bao gồm sản phẩm gỗ dán và gỗ ép từ gỗ tự nhiên.

11. Sản phẩm bê tông công nghiệp, gồm dầm cầu bê tông, dầm và khung nhà bê tông, cọc bê tông, cột điện bê tông, ống cống tròn bê tông và hộp bê tông các loại, pa-nen và các loại cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn phi tiêu chuẩn (trừ gạch bê tông), bê tông thương phẩm (vữa bê tông).

12. Lốp và bộ săm lốp cỡ từ 900 - 20 trở lên.

13. Ống thuỷ tinh trung tính (ống tuýp và ống được định hình như ống tiêm để đựng thuốc tiêm, ống nghiệm).

14. Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý, trừ vàng nhập khẩu.

Những sản phẩm luyện cán kéo đã sản xuất chế biến thành các sản phẩm khác thì thuế suất được xác định theo mặt hàng.

15.  Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy (bao gồm cả máy vi tính các loại và các bộ phận của máy vi tính, máy in chuyên dùng cho máy vi tính), trừ bộ phận lưu giữ điện.

16. Bốc xếp; nạo vét luồng, lạch, cảng sông, cảng biển; hoạt động trục vớt, cứu hộ.

17. Vận tải (không bao gồm vận tải quốc tế) gồm vận tải hàng hoá, hành lý, hành khách, vận tải du lịch bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, trừ hoạt động môi giới, đại lý chỉ hưởng hoa hồng và không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại.

18. Kinh doanh khách sạn; dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói.

19. In, trừ in tiền.

 

b) Lập hoá đơn đối với hàng hóa, dịch vụ giảm thuế GTGT

Khi lập hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế suất thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư 13/2009/TT-BTC, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “10% x 50%”; tiền thuế GTGT theo số đã giảm; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Căn cứ hóa đơn GTGT, doanh nghiệp bán hàng  kê khai thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp mua hàng kê khai khấu trừ thuế GTGT theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn.

 

Nay, Cục thuế Long An hướng dẫn và đề nghị các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế theo đúng qui định./.

                                                                                                                                     

 

Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !