PH̉NG TUYÊN TRUYỀN VÀ HỔ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ

TRƯỞNG PH̉NG

Trần Phước Thạnh

Phó TRƯỞNG PH̉NG                                                            Phó TRƯỞNG PH̉NG

                                

  Ngô Thị Phức                                                     Kiều Công Danh


      Giúp Cục trưởng Cục thuế tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế, hỗ trợ người nộp thuế trong phạm vi Cục Thuế quản lư;

Nhiệm vụ cụ thể:

     1. Xây dựng chương tŕnh, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế và công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế cho người nộp thuế, người dân và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn tỉnh, thành phố;

     2. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục thuế trực thuộc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế;

     3. Trực tiếp hỗ trợ người nộp thuế thuộc Cục Thuế quản lư trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế và các thủ tục hành chính thuế (bao gồm cả hướng dẫn, trả lời các vướng mắc về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và các cam kết quốc tế khác của Việt Nam có liên quan đến thuế);

     4. Tổng hợp các vướng mắc của người nộp thuế về chính sách thuế và các thủ tục về thuế phối hợp với pḥng Pháp chế (hoặc pḥng Tổng hợp - Nghiệp vụ

- Dự toán) đề xuất, tŕnh Cục trưởng giải quyết hoặc tŕnh cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định;

     5. Là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về chính sách pháp luật thuế và giải quyết một số thủ tục hành chính thuế theo quy định; 

     6. Cung cấp các thông tin cảnh báo và các thông tin hỗ trợ khác trên cơ sở hệ thống thông tin do ngành thuế quản lư cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật và của ngành;

     7. Chủ tŕ, phối hợp với các Pḥng thuộc Cục Thuế, các tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh, thành phố trong việc tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế;

     8. Tổ chức thực hiện công tác khen thưởng, tuyên dương và tôn vinh người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; các tổ chức và cá nhân khác ngoài ngành thuế có thành tích xuất sắc trong việc tham gia công tác quản lư thuế;

     9. Theo dơi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ, tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế, công tác khen thưởng, tôn vinh đối với các tổ chức, cá nhân ngoài ngành thuế và công tác cải cách hành chính thuế trên địa bàn; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế và công tác tuyền truyền về thuế;

     10. Quản lư, biên tập nội dung trang thông tin điện tử nội bộ ngành thuế tại Cục thuế; phối hợp với Tổng cục thuế trong việc xây dựng nội dung trang Web trên Internet của ngành thuế;

     11. Biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo cán bộ, công chức thuế thuộc lĩnh vực được giao;

     12. Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lư của Pḥng theo quy định;

     13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.