Liên kết website
Tiếp tục tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính 
04/01/2012 8:42 
 

Để tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, trong tháng 11/2011, UBND tỉnh ban hành 13 Quyết định công bố 234 thủ tục hành chính (sửa đổi:140, bổ sung:46, thay thế:6, bãi bỏ:42) của 11 Sở ngành: Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng.

Trên cơ sở đó, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh tiến hành cập nhật kịp thời, đầy đủ các nội dung công bố vào phần mềm máy xén, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đồng thời, chỉnh sửa, bổ sung đồng bộ vào bộ thủ tục hành chính hiện hành của các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Hướng dẫn, đôn đốc việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính trên Website, tại trụ sở cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó, các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tích cực triển khai xây dựng nội dung Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 và tiến hành rà soát, đánh giá, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không đáp ứng quy định tại Điều 28 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, hoàn thành gửi về Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trước ngày 16/01/2012.

Đến nay, Sở Tư pháp phối hợp với các Sở ngành tỉnh có liên quan hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản Quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007.

Từ ngày 05/12/2011 đến ngày 30/4/2012, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp cải cách thiết thực giúp cắt giảm các gánh nặng và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức. Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) là đầu mối tổ chức, phát động cuộc thi, tổ chức triển khai hướng dẫn các Sở ngành tỉnh, cấp phát tờ rơi, áp-phích và các tài liệu tuyên truyền về cuộc thi.

Các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Tân An, UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) tiếp tục phối hợp triển khai Kế hoạch truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cộng tác viên tham gia tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Hình thành bước đầu mạng lưới cán bộ chuyên môn đầu mối: Sở ngành tỉnh có 26 cán bộ; UBND cấp huyện có 17 cán bộ; UBND cấp xã có 202 cán bộ./.

                                                                                        Trúc Ngoan.

Long An quê hương tôi
Long An quê hương tôi