Liên kết website
Phạm vi 
12/03/2009 15:21 
 

Đề án 30 áp dụng đối với:

      • TTHC giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đến đời sống của nhân dân;

      • TTHC giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động kinh doanh.

 Đề án 30 KHÔNG áp dụng đối với các thủ tục hành chính sau:

      • Trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước như thủ tục tăng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức,…;

      • Giữa các cơ quan hành chính nhà nước khi không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;

      • Liên quan đến bí mật nhà nước, an ninh quốc gia;

      • Thanh tra;

      • Xử phạt vi phạm hành chính.

 Thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi đơn giản hoá của Đề án 30 được quy định trong các văn bản sau đây:

      • Luật và Nghị quyết của Quốc hội, 

      • Pháp lệnh và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

      • Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước,

      • Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ,

      • Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,

      • Văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ,

      • Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,

      • Công văn, thông báo, hướng dẫn và các văn bản hành chính khác của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu các tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.

      • Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp; Quyết định và Chỉ thị của Uỷ ban Nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã).

      • Công văn, thông báo, thông cáo, hướng dẫn và các văn bản hành chính khác không phải là văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, UBND các cấp và các Sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Các tin khác
(17/03/2012)
(30/09/2013)
(07/09/2011)
(07/09/2011)
Long An quê hương tôi
Long An quê hương tôi