Liên kết website
Làm việc với 04 Sở ngành tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính 
21/03/2012 8:15 
 
 

Ngày 08/02/2012, Văn phòng UBND tỉnh có công văn số 171/VP.UBND-KSTT thành lập Đoàn công tác đến hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ tại 04 Sở ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Qua trao đổi, làm việc, nhìn chung các Sở ngành tỉnh quan tâm thực hiện nghiêm túc việc công bố, cập nhật thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tổ chức thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của UBND tỉnh; thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; công khai, niêm yết bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ngành tỉnh tại trụ sở, trên Website; truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính; vận động, hưởng ứng cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”. Tuy nhiên, việc công bố thủ tục hành chính của một số Sở ngành còn chậm, kéo dài; công tác truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện chưa sâu rộng, hiệu quả.

Hướng tới, việc công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính phải đảm bảo thời gian quy định; tích cực phấn đấu hoàn thành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của tỉnh trước ngày 20/09/2012; báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính trọng tâm 2012 về Chính phủ trước ngày 31/8/2012; nộp bài dự thi cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” trước ngày 30/4/2012./.

Trúc Ngoan

Long An quê hương tôi
Long An quê hương tôi