Liên kết website
Lời giới thiệu 
12/03/2012 13:53 
 
 

Đại hội Đảng lần thứ XI xác định: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; giảm mạnh và bãi bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức và công dân”; Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Huy động toàn xã hội tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện tốt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất”.

Qua giai đoạn thống kê, rà soát và thực thi Đề án 30 (2007 – 2010), tổng số thủ tục hành chính của tỉnh là 1.564 thủ tục: 1.118 thủ tục cấp tỉnh, 308 thủ tục cấp huyện, 138 thủ tục cấp xã; tỉnh Long An kiến nghị đơn giản hóa 1.167/1.713 thủ tục, đạt tỉ lệ 50,4%. Đồng thời, công bố, công khai bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp huyện, cấp xã; bộ thủ tục hành chính 19 Sở, ban, ngành tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Trang tin Cải cách thủ tục hành chính tỉnh (www.cctthc.longan.gov.vn).

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các ngành chức năng liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát quy định, thủ tục hành chính. Tích cực triển khai thực hiện 02 Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

Trong năm 2011, UBND tỉnh công bố 234 thủ tục: sửa đổi 140 thủ tục, bổ sung 46 thủ tục, thay thế 06 thủ tục, bãi bỏ 42 thủ tục. Tổng số thủ tục hành chính hiện hành của tỉnh là 1.567 thủ tục: 1.131 thủ tục cấp tỉnh, 301 thủ tục cấp huyện, 135 thủ tục cấp xã.

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính hướng tới một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch; Văn phòng UBND tỉnh tiến hành nâng cấp, hoàn thiện Trang tin Cải cách thủ tục hành chính tỉnh nhằm thông tin đến công dân, tổ chức và doanh nghiệp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cải cách thủ hành chính; hỗ trợ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trang tin điện tử là cầu nối thiết thực, hiệu quả để công dân, tổ chức và doanh nghiệp cùng với cơ quan nhà nước “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, tránh gây phiền hà, ách tắc; giảm mạnh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; đảm bảo tính công khai, minh bạch; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh tế bền vững góp phần xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp.

Để Trang tin điện tử Cải cách thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện hơn, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ:

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại đường dây nóng: 072 3 500 119.

E-mail: kstthc@longan.gov.vn.

                                                            BAN BIÊN TẬP

Các tin khác
(30/09/2013)
(07/09/2011)
(07/09/2011)
(07/09/2011)
Long An quê hương tôi
Long An quê hương tôi