Liên kết website
Kết quả rà soát thủ tục hành chính 
15/03/2010 9:40 
 
  Báo cáo kết quả rà soát TTHC của UBND tỉnh (dự thảo).
  - Báo cáo chung (
Phụ lục IV )
  * Các mẫu kèm theo báo cáo.
  - Danh sách TTHC kiến nghị giữ nguyên (
Mẫu 1 ).
  - Danh sách TTHC sửa đổi, bổ sung đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh (
Mẫu 2 ).
  - Danh sách TTHC thay thế đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh (
Mẫu 3 ).
  - Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với những TTHC không thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh (
Mẫu 4 ).
  - Danh sách TTHC kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ đối với những TTHC không thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh  (
Mẫu 5 ).
  - Danh sách TTHC kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh  (
Mẫu 6 ).
  - Danh sách TTHC kiến nghị thay thế đối với những TTHC không thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh  (
Mẫu 7 ).
Long An quê hương tôi
Long An quê hương tôi