Liên kết website
Năm 2013, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Do đó, các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã tập trung, triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
    
Ngày 24/01/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An, trong đó công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013 được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện khẩn trương, nghiêm túc và đầy đủ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.
    
Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 được phê duyệt tại Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh, từ ngày 10/9/2013 đến 20/9/2013, Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã đến và làm việc tại 04 Sở ngành tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 04 huyện, thị xã: Đức Hòa, Cần Giuộc, Mộc Hóa và Kiến Tường.
    
Ngày 08/11/2013, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp phản biện thông qua các phương án, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2013 của các Sở ngành và các chuyên gia, do ông Trần Minh Mẫn – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì. Đến dự, có đại diện lãnh đạo cùng cán bộ, công chức đầu mối của 06 Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cù
    
        Ngày 07/10/2013, Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) tổ chức cuộc họp trao đổi thống nhất về tiến độ thực hiện nhiệm vụ rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2013 của các Sở ngành tỉnh do ông Võ Minh Thành – PGĐ Sở Tư pháp chủ trì. Đến dự, có dại diện Lãnh đạo cùng cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các Sở ngành tỉnh.
    
Năm 2013, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Do đó, các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã tập trung, triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
Ngày 18/12/2013, UBND tỉnh có văn bản số 4679/UBND-TH về việc củng cố kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).
Ngày 24/01/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An, trong đó công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013 được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện khẩn trương, nghiêm túc và đầy đủ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.
Ngày 08/11/2013, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp phản biện thông qua các phương án, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2013 của các Sở ngành và các chuyên gia, do ông Trần Minh Mẫn – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì. Đến dự, có đại diện lãnh đạo cùng cán bộ, công chức đầu mối của 06 Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cù
Long An quê hương tôi
Long An quê hương tôi