Liên kết website
Chỉ đạo thực hiện báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết công khai và tiếp nhận phản ánh kiến nghị 
02/07/2012 13:34 
 

Ngày 04 tháng 6 năm 2012, Văn phòng Chính phủ có công văn số 3973/VPCP-KSTT quy định mẫu báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa điểm tiếp nhận phản ánh kiến nghị. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố Tân An triển khai thực hiện công tác này theo công văn số 1994/UBND-KSTT ngày 13/6/2012.

Yêu cầu đặt ra đối với các Sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Tân An phải báo cáo đầy đủ thông tin về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cụ thể bằng số liệu theo biểu mẫu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát thủ tục hành chính và tổng hợp báo cáo về Trung ương.

Song song đó thực hiện niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ và chính xác các bộ thủ tục hành chính theo quy định hướng dẫn tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Tích cực tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Hướng tới, Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Tân An thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này của UBND tỉnh./.

Linh Thái

Long An quê hương tôi
Long An quê hương tôi