Ngày 27/02/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên tạo nguồn ở nước ngoài giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.
Quyết định 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, định hướng phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ, các Bộ
Ngày 07 tháng 6 năm 2007 ông Đỗ Hoàng Việt, P.Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã ký quyết định số 1508/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt Đề án đào tạo, dạy nghề nông thôn năm 2007 ( đan lục bình, bảo trì máy nông nghiệp....) do Trung tâm Khuyến công Long An lập.
Nhằm khắc phục tình trạng đào tạo nguồn nhân lực không gắn với bố trí sử dụng; đào tạo, bố trí sử dụng sai địa chỉ; đào tạo không phục vụ đúng cam kết ...
Long An là tỉnh có nguồn lao động dồi dào, đa số người lao động có tinh thần chịu khó, cần cù, sáng tạo trong lao động và tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ sản xuất.
Chương trình giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo (GQVL-XĐGN) giai đoạn 2001- 2005 và đến năm 2010 là một trong 4 chương trình trọng điểm của tỉnh được đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ VII, với quan điểm...
Đây là một trong 4 chương trình trọng điểm nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ Long An lần thứ VII.
Trong năm 2002 rà soát đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị để có kế hoạch sắp xếp, bố trí đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, cán bộ lãnh đạo chủ chốt đều được kiện toàn đầy đủ, có kế thừa và phát triển.

 

Tìm kiếm
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính